بیماری لومپی اسکین

حجم فایل : 808.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 36 بنام خدا lumpy skin disease مقدمه لومپی اسکین یک بیماری پاکس ویروس باابتلای بالادرگاوها است(می توان آن را آبله گاو نامید)ندول،خیزیاادم پوست تظاهر می کند.درصدمرگ ومیردراین بیماری پائین استبیماری لومپی اسکین|50685119|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بیماری لومپی اسکینآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 808.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 36
بنام خدا
lumpy skin disease مقدمه لومپی اسکین یک بیماری پاکس ویروس باابتلای بالادرگاوها است(می توان آن را آبله گاو نامید)ندول،خیزیاادم پوست تظاهر می کند.درصدمرگ ومیردراین بیماری پائین است وبه علت کاهش تولید شیر،سقط،ناباوری،کاهش کیفیت پشم وآسیب پوستی منجربه ضرروزیان می شود.بیماری دربخشهایی ازآفریقا آندمیک است.می تواند به بخش های دیگرجهان نیز سرایت کندگزارش هایی ازرخداد بیماری درکشورهای فلسطین اشغالی ،لبنان،اردن وعراق وجوددارد. اتیولوژی لومپی اسکین دراثرویروسی ازخانواده پاکس ویریده وجنس کاپری ویروس سروتیپ لمپی اسکین ایجاد می شود. گونه های درمعرض خطر عمدتا“بیماری گاوها محسوب می شودمواردی کمی هم ازابتلای بوفالوی آبهای آسیایی گزارش شده است.به نظرنمی رسدکه حیوانات وحش نقش مهمی درپخش ویاماندگاری ویروس لومپی اسکین داشته باشد. توزیع جغرافیایی این بیماری عمدتا“محدودبه آفریقامی باشدتاسال 1980این بیماری فقط درجنوب کویرکشورصحراوماداگاسکاریافت می شدولی درسال1988 به مصر گسترش پیداکرد.درسال 1988 همه گیری این بیماری درفلسطین اشغالی رخ داد. انتقال بیماری به نظر می رسدکه عمدتا“ویروس این بیماری توسط نیش حشرات منتقل می شوددربرخی ازهمه گیری های این بیماری ویروس ازپشه های آئدس وکولکس جداسازی شد.تماس مستقیم نقش بسیارکمی درانتقال بیماری دارد.این ویروس ازجراحات جلدی ،بزاق ،ترشحات تنفسی،شیرومایع منی جدا شده ولی انتقال آن ازطریق گوشت گزارش نشده است.
درشرائط آزمایشگاهی حیوانات می توانندازطریق تلقیح موادندولهای جلدی یاخون ،بلع غذایاآب آلوده به ویروس آلوده شوند.این ویروس درپوسته های خشک شده به مدت 35 روز زنده می ماند وبه مدت طولانی درمحیط عفونت زا باقی می ماند . دوره کمون دوره کمون 2تا5 هفته می باشد.درحیواناتی که تحت شرائط آزمایشگاهی آلوده شده اند.تب درروزهای 6تا9 وجراحات درمحل زخم درروزهای 4تا20 رخ می دهد. نشانه های بالینی نشانه های بالینی ازنامشخص تاشدید متغیر هستند.حساسیت میزبان،دز وراه تلقیح ویروس برروی شدت بیماری اثر گذارهستند.اغلب گونه های جوان به فرم شدیدتری نسبت به گاوهای بالغ دچارمی شوند.تب نخستین نشانه است.بدنبال تب،دوروزبعد توسعه ندول ها برروی پوست وغشاهای مخاطی رخ می دهد.این ندولها بین 2تا7 سانتیمترمتغیرهستند وکاملا“درضخامت پوست فرو می روند ندولها معمولا“روی سر،گردن،پستان،اندام تناسلی،پرینه وپاهاتشکیل می شود.عفونت های باکتریایی ثانویه معمولا“درمحل کانون های نکروزه رخ می دهد.برخی ازندولها،به ویژه آنهایی که روی غشاهای مخاطی وپستان هستند به سرعت اولسراتیو می شوند.غددلنفی سطحی بزرگ وادماتوز می شوند.ندولها همچنین ممکن است درلوله گوارش ،نای وریه هاهم رخ دهند ومنجربه پنومونی اولیه وثانویه شود. ادامه نشانه بالینی اشتها وتولید شیردرگاوها کاهش می یابدوحیوان لاغر می شود.رینیت،کونژکتیویت وکراتیت نیز مشاهده می شوند.ترشحات چشم وبینی درابت...