بررسی مسائل اجتماعی ایران گروه علوم اجتماعی

حجم فایل : 395.4 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 262 بنام خدا عنوان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران گروه علوم اجتماعی معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ایران بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این دبررسی مسائل اجتماعی ایران گروه علوم اجتماعی|50682305|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی مسائل اجتماعی ایران گروه علوم اجتماعیآماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 395.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 262
بنام خدا عنوان درس : بررسی مسائل اجتماعی ایران
گروه علوم اجتماعی معرفی درس بررسی مسائل اجتماعی ایران بررسی مسائل اجتماعی ایران از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس روش تحقیق و نظریه های جامعه شناسی 2 است. در این درس دانشجو با نحوه طرح مسئله در حوزه اجتماع آشنا می گردد. همچنین برخی از عمده ترین مسائل اجتماعی جامعه ایران مطرح می شود و از این طریق دانشجو شاهد کاربرد بحث های نظری رشته جامعه شناسی در تحلیل مسائل جامعه خود خواهد بود. مقاله 1: طرح مسائل اجتماعی در ایران
اهداف مقاله شناخت راههای تشخیص مساله اجتماعی
بررسی ویژگی های مسئله اجتماعی
نحوه طرح مساله اجتماعی
شناسايي مسئله اجتماعي مسئله اجتماعي از سه طريق شناسايي مي شود:
مسئله اي كه مانعي بر سر راه توسعه باشد.
مسئله اي كه انديشمندان اجتماعي آن را مانع توسعه بدانند.
وفاق جمعي آن را مسئله تشخيص دهد. مفاهيم مسئله اجتماعي 1 - وجوه توسعه :
توسعه داراي دووجه است وجه ارزشي و وجه اثباتي. شناخت مسائل اجتماعي موكول به اين دو وجه است.
وجه ارزشي هنجاري در پي اهداف و كمال مطلوب ها است.
وجه اثباتي و واقعي در پي رسيدن به هدف است.

ادامه مفاهيم مسئله اجتماعي 2 – اهداف توسعه :
الف . اهداف عام منبعث از ارزش هاي عام و فراگير چون دانايي ، خردگرايي ، صداقت و عدالت كه در بين همه مشترك است.
ب. اهداف خاص مرتبط با ارزش هاي خاص گروهها ، طبقات ، شهر و روستا متفاوت است.
شناخت مسائل اجتماعي موكول به شناخت نظام ارزش ها و اهداف توسعه و موانع تحقق اين اهداف است. الف. وي‍ژگي هاي مسئله اجتماعي اجتماعي بودن : مسئله اجتماعي محصول حيات اجتماعي شامل طبقات، ايل ، قشر ، شهر ، روستا و غيره است.
عمومي بودن : در همه جوامع با كميت و كيفيت متفاوت اين مسائل مشاهده مي شود.
تاريخي : طي يك فرايند تاريخي به وجود مي آيند و ابتدا به ساكن نيستند. ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعي واقعي بودن: طبق تجربه مي توان به وجود آن پي برد. مسئله يابي با مسئله آفريني فرق دارد. مسئله يابي موضوعي است كه قبلا رخ داده است اما مسئله يابي در آينده ممكن است مسئله شود.
مسئله اجتماعي با آسيب اجتماعي فرق دارد. اعمال خلاف قانون و اخلاق جزء آسيب هاي اجتماعي تلقي مي شوند.

ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعي بعد كيفي و ربط ارزشي داشتن: هوارد بكر به تعاريف ذهني از شرايط عيني اشاره مي كند. پس بايد محقق به افراد مراجعه كند . زيرا دولت ها و طبقات مسلط معمولا عوامل تهديد كننده منافع خود را به عنوان مسائل اجتماعي مردم معرفي مي كنند.
راه حل انتخاب جامعه به عنوان واحد تحليل است. ادامه ويژگي هاي مسئله اجتماعي متغير و نسبي : مسائل اجتماعي بر حسب زمان و مكان فرق دارند. هر چه از واحد بزرگتر به سمت واحد كوچك تر مي رويم مسئله خاص تر ...