چرا شرکتهای بیمه مستقیم به بیمه اتکایی نیاز دارند؟

حجم فایل : 1.7 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 65 بنام خدا CAS Spring Meeting 2002 Swiss Re Underwriters Agency Inc 1 2 Reinsurance Perspective 1-استفاده از بیمه اتکایی جهت کنترل ریسک بیمه گری 2- استفاده از بیمه اتکایی جهت استفاده موثر از چرا شرکتهای بیمه مستقیم به بیمه اتکایی نیاز دارند؟|50675901|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان چرا شرکتهای بیمه مستقیم به بیمه اتکایی نیاز دارند؟آماده دریافت می باشد .

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 65
بنام خدا CAS Spring Meeting 2002 Swiss Re Underwriters Agency Inc 1 2 Reinsurance Perspective 1-استفاده از بیمه اتکایی جهت کنترل ریسک بیمه گری
2- استفاده از بیمه اتکایی جهت استفاده موثر از سرمایه
3- بکار گیری بیمه اتکایی جهت تأمین مالی در آغاز کار
4- بکارگیری خدمات بیمه اتکایی برای بهبود کار
3

وقتی که شرکت بیمه ای حق بیمه خالص خود را محاسبه می کند(یعنی حق بیمه ای که صرفاً برای جبران خسارات احتمالی کافی باشد) دو عامل اهمیت اساسی دارند :
شدت خسارات مورد انتظار (Severity of Expected Losses)
کثرت وقوع آنها (Frequency of Occurred)
بنابراین حق بیمه خالص توام با پیش بینی های متعدد برای سود و ایمنی و بارهای اضافی هزینه ها خواهد بود.

شرکتهای بیمه اموال و حوادثی که شما مسئول آن هستید از طریق محاسبه حق بیمه برای انواع ریسک ها پوشش می دهند . در نتیجه آیا یک شرکت بیمه می تواند آسوده خیال باشد، یا احتمال دارد که چیز غیرمنتظره ای رخ داده و رویاهای شرکت را در هم ریزد؟

متاسفانه باز هم احتمال بروز خسارت مالی شرکت های شما و یا حتی نابودی آنها در اثر حوادث ناگواری وجود دارد. بر اساس حوادثی که شرکت کنترل اندکی بر روی آنها دارد و یا هیچ کنترلی به روی آنها ندارد و همچنین با توجه به قدرت پرداخت مالی یک شرکت بیمه می توان این خطرات را بر سه دسته تقسیم نمود :
ریسک حوادث اتفاقی ( Risk of Random Events )
ریسک تغییر (Risk of Change)
ریسک قصور یا خطا (Risk of Error)
4

I. ریسک حوادث اتفاقی ( Risk of Random Events ):
میزان ریسک حاصل از بین رفتن یک واحد بسیار گران قیمت در یک پرتفوی بیمه (و نه واحد بیمه شده با مبلغ متوسط) را می توان ریسک تصادفی خسارات منفرد (Risk Of Random Single Losses) نامید.
بعبارت دیگر، بدشانسی! این حالت در بیمه خانگی وقتی اتفاق می افتد که یک یا چند خانه از گرانترین خانه های موجود در پرتفوی نابود شوند، یا در بیمه تجاری وقتی رخ می نماید که یک بلوک اداری کاملاً در آتش بسوزد و یا در بیمه صنعتی وقتی که کارخانه ای بشدت آسیب ببیند. ریسک خسارت تصادفی بدین معناست که شدت خسارت واقع شده بیشتر از شدت خسارت مورد انتظار در مرحله بیمه کردن می باشد. طریق دیگر بدشانسی آوردن یا حوادث تصادفی ، عبارت از " ریسک تراکم و مجتمع تصادفی خسارات" (Risk Of Random Accumulation of Losses) می باشد.
مثلاً این امر ممکن است بر اثر نوعی فاجعه انسانی رخ دهد، اما غالباً بر اثر حادثه ای طبیعی مانند زلزله یا طوفان بوقوع می پیوندد، و می دانیم که شدت ریسک چنین حوادثی فزاینده است. حتی یک پرتفوی ریسک بدقت تنظیم شده، هم می تواند در معرض محل خسارات فاجعه با...