بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 ص

پایان نامه و تحقیق در مورد بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 ص استاد: چكيده پژوهش به بررسي ميزان تأثير شن بازي درماني در درمان كودكان بيش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است. براي بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 ص|50075980|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 صآماده دریافت می باشد .

پایان نامه و تحقیق در مورد بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 ص


استاد:


چكيده


پژوهش به بررسي ميزان تأثير شن بازي درماني در درمان كودكان بيش فعال 7-5 سال استان تهران پرداخته است.


براي تشخيص كودكان بيش فعال از پرسشنامه كانرز استفاده شده و همينطور از سيني شن بعنوان ابزار استفاده شد.


ازآنجائيكه آزمودنيها دردو گروه آزمايش و كنترل قرار داشتند گروه آزمايشي مورد درمان قرارگرفتند اما گروه كنترل كه از شيوه‌ي آموزش مهد كودك استفاده كرده بودند با افزايش بيش فعالي روبرو شديم كه در اين پژوهش شيوه‌ي آموزشي مهد كودك‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.


فصل اول .................................... 1


مقدمه....................................... 2


بيان مسئله ................................. 5


ضرورت و هدف پژوهش .......................... 7


فرضيه‌ي پژوهش ............................... 9


سوال پژوهش ................................. 9


تعاريف نظري و عملياتي متغيرها............... 9


فصل دوم .................................... 11


اختلال مربوط به كمبود توجه (بيش فعالي)....... 12


نشانه هاي كمبود توجه – بيش فعالي دركودكان .. 12


عوامل مؤثر در بروز بيماري .................. 21


شيوع ....................................... 25


بيش فعالي و رابطه آن با جنسيت .............. 26


سبب شناسي .................................. 27


خصوصيات باليني (ADHD)....................... 28


درمان ...................................... 30


دارو درماني ................................ 31


رفتار درماني ............................... 34


روشهاي عامل سنتي ........................... 34


بازي چيست؟.................................. 36


عوامل مؤثر در بازي ......................... 37


تأثير جنس .................................. 37


تأثير هوش .................................. 38


تأثير سن ................................... 39


تأثير محيط ................................. 39


بازي واهميت آن ............................. 40


ارزشهاي بازي ............................... 41


انواع بازي از ديدگاه پياژه ................. 43


بازي تمريني ................................ 43


انواع بازيهاي تمريني ....................... 45


بازي نمادين ................................ 46


مراحل بازيهاي نمادين ....................... 47


انواع بازيهاي نمادين ....................... 48


بازي با قاعده .............................. 51


نظريه هاي مربوط به بازي .................... 52


نظريه‌ي انرژي اضافي يا مازاد................. 52


نظريه‌ي پيش تمرين ........................... 53


نظريه‌ي استراحت و رفع خستگي ................. 53


نظريه‌ي تكرار فعاليتهاي اجدادي .............. 54


نظريه‌ي تكرار فعاليتهاي غريزي ............... 55


نظريه‌ي جبران ............................... 55


نظريه‌ي اصل لذت ............................. 56


كاتارسيس ................................... 56


ديدگاه دكرولي درمورد بازي .................. 57


ديدگاه فروبل ............................... 58


ديدگاه ژان شاتو ............................ 58


ديدگاه پرز ................................. 59


ديدگاه اشترن ............................... 60


ديدگاه شارلوت بوهلر ........................ 60


ديدگاه هارلوك .............................. 61


ديدگاه اسپادگ .............................. 62


طبقه بندي پارتن براساس ميزان درگيري اجتماعي 64


طبقه بندي لوون فلد ......................... 66


بازيها از نظر اجرا ......................... 66


اسباب بازي ................................. 68


ويژگي هاي اسباب بازي ....................... 69


انواع اسباب بازي ........................... 70


ارزش درماني بازي ........................... 76


بازي درماني چيست؟........................... 77


بازي درماني از نظر روش شناختي موضوع ........ 78


انشعاب بازي درماني براساس نظريه روانكاوي ... 79


بازي درماني فعال ........................... 79


بازي درماني غيرفعال ........................ 80


بازي درماني گروهي .......................... 81


مفاهيم و نظريه هاي بازي در قرن بيستم ....... 82


اتاق بازي درماني ........................... 90


شن بازي درماني و تاريخچه آن ................ 91


اهميت شن در تكنيك دنيا ..................... 99


گستره‌ي نظريه كاف درشن بازي ................. 104


فرآيند بهبودبخشي و درمان شن بازي ........... 106


قدرت درماني شن بازي از ديدگاه يونگ ......... 108


تعبير وتفسير با تأخير ...................... 110


از رمز درآوردن سيني هاي شن ................. 113


كودك از بازي با شن چه چيزهايي ياد مي گيرد؟.. 115


مراحل رشدي پياژه در شن بازي كودكان ......... 119


مروري بر تحقيقات انجام شده ................. 125


فصل سوم .................................... 136


مقدمه ...................................... 137


جامعه آماري ................................ 137


نمونه وروش نمونه گيري ...................... 137


ابزار پژوهش................................. 138


مقياس درجه بندي معلم كانرز ................. 139


روش آماري .................................. 140


روش اجرا.................................... 140


مشاهدات باليني ............................. 141


فصل چهارم .................................. 143


فرضيه ‌ي پژوهش .............................. 144


جداول ...................................... 144


نمودار ..................................... 147


فصل پنجم ................................... 148


بحث و نتيجه گيري ........................... 149


لزوم آموزش والدين و آموزگاران .............. 151


درمان اختلال بيش فعالي-كم توجهي (ADHD) با رويكرد شناختي – رفتاري ..................... 152


انتقادات ................................... 161


پيشنهادات .................................. 162


پيوست....................................... 164


منابع ...................................... 167