بررسی موازین فقهی و حقوقی اشتغال زنان و تاثیر آن درمدیریت اقتصاد اسلامی جامعه از دیدگاه فقه امامیه( 10 صفحه)

چكیده : در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت كشورها نقش مؤثري دارد بهره برداري اصولي از توانایيها و استعدادهاي انساني است، كه دراین میان زنان ميتوانند نقش مؤثري را مي توانند در عرصه هاي مختلف جامعه ) آموزش و پرورش، خدمات بهداشت و درمان و... ( ایفا نبررسی موازین فقهی و حقوقی اشتغال زنان و تاثیر آن درمدیریت اقتصاد اسلامی جامعه از دیدگاه فقه امامیه( 10 صفحه)|50070817|uvq|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی موازین فقهی و حقوقی اشتغال زنان و تاثیر آن درمدیریت اقتصاد اسلامی جامعه از دیدگاه فقه امامیه( 10 صفحه)آماده دریافت می باشد .

چكیده :


در جهان امروز آن چه در توسعه و پیشرفت كشورها نقش مؤثري دارد بهره برداري اصولي از توانایيها و استعدادهاي انساني است، كه دراین میان زنان ميتوانند نقش مؤثري را مي توانند در عرصه هاي مختلف جامعه ) آموزش و پرورش، خدمات بهداشت و درمان و... ( ایفا نمایند. از طرفي، اسلام نیز عنایت ویژه اي به موقعیت زنان، به عنوان نیمي از منابع انساني و تاثیر گذار بر بستر جامعه و بالاخص در امر توسعه اقتصاد اسلامي كشورهاي مسلمان محور دارد. لذا ضروري است نظام اسلامي با رعایت مصالح كلي جامعه و مصالح فردي مبتني بر استعدادهاي فطري زنان و مصالح خانوادگي )حفظ كیان خانواده( زمینه مشاركت اقتصادي زنان را متناسب با شئونات اسلامي و با تکیه بر آموزههاي دیني و فقه پویاي اسلامي فراهم سازد.لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف بررسي موازین فقهي و حقوقي اشتغال زنان و تاثیر آن در مدیریت اقتصاد اسلامي جوامع از دیدگاه فقه امامیه ،انجام گرفته است. در مقاله حاضر با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانهاي از جمله كتب، مقالات، پایاننامهها، كتابخانهي الکترونیك و... مطالب و داده ها مورد جمعآوري و سپس با تکیه بر روش استدلالي و تحلیل منطقي- عقلاني كه از ویژگيهاي تحقیقات نظري )فقهي و حقوقي( است، مطالب گردآوري شده مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله با استناد به منابع دیني، حقوقي و اجتماعي در پي اهمیت اشتغال زن در توسعه اقتصادي اسلامي جوامع است و در آن سعي شده است تا با ارائه مباحث تمهیدي و ضروري در باره اشتغال زنان، به مطالعه و تحلیل مباني و قلمرو آن از دیدگاه دین مبین اسلام پرداخته شود.