پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها

هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات33حجم100/276 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پروپوزال بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها می باشد. این بررسی پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها|42078607|uvq|بهره وری سازمان,عوامل موثر بر بهره وری سازمان,اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان,نقش رهبری در بهره وری سازمان,نقش سازماندهی در بهره وری سازمان,پروپوزال بهره وری سازمان,پروپوزال بهره وری در سازمان,عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی در سازمان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پروپوزال عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنهاآماده دریافت می باشد .

هدف از این از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم100/276 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف از این پروپوزال بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان و اولویت بندی آنها می باشد.این بررسی از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است، که در آن به تعیین نگرش مدیران و کارکنان نسبت به وجود مهارت های لازم در هر یک از عوامل مدیریتی پرداخته شده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 6979 نفرمی باشد.برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. با توجه به نسبت 47/15 درصدی مدیران به کل جامعه(شامل 6979 نفر) ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدیر و نسبت52/84 درصد غیر مدیران (کارکنان) 307 نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند.


فهرست مطالب

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 5
چارچوب نظری تحقیق 6
اهمیت موضوع تحقیق 7
هدفهای تحقیق 8
سوالات پژوهش 8
تعاریف مفاهیم 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 9


روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
توصیف ابزار گردآوری داده ها
اعتبار وروائی
طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها


منابع"