تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد که به می پردازد مشخصات فایل تعداد صفحات115حجم0/175 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد /////////////// تحقیقات مرتبط:مقاله این پایان نامه در لینک زیر دانلود متحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران|42053067|uvq|اشتغال جوانان,اشتغال زایی جوانان,دانلود پایان نامه اشتغال جوانان,عوامل موثر بر اشتغال جوانان,عوامل موثر بر اشتغال جوانان در بخشهای اقتصادی ایران,تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایرانآماده دریافت می باشد .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد که به می پردازد


مشخصات فایل
تعداد صفحات115حجم0/175 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد /////////////// تحقیقات مرتبط:مقاله این پایان نامه در لینک زیردانلود مقاله عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران/////////////// چکیده: افزایش شتابان نرخ بیکاری جوانان در سالهای اخیر موجب شده است تا پرداختن به موضوع اشتغال جوانان از اهمیت خاصی برخوردار شود. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر اشتغال جوانان گروه سنی 29-20 ساله از متغیرهای ارزش افزوده، حداقل دستمزد واقعی، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم به کل جمعیت جوان، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت جوان و نسبت شاغلان علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال به عنوان جانشین سطح فناوری برای برآورد تابع اشتغال جوانان استفاده شده است. به طورکلی، روشهای متفاوتی برای استخراج تابع تقاضای نیروی کاروجود دارد که هریک درشرایط خاصی بکارگرفته می شوند. برخی ازنظریه های مطرح شده درزمینه تقاضای نیروی کار،به صورت ایستا وبعضی دیگربه صورت پویا با موضوع برخورد می کنند. حتی درشرایط ایستا، بسته به اینکه شرایط بازاررقابت کامل یا رقابت ناقص باشد، موضوع متفاوت خواهدبود. همچنین درشرایط ایستا یا پویا با نگرشهای مختلف بااین موضوع برخوردمی شود. ازجهت دیگر، برخی ازنظریه ها براساس فرض تعادل دربازارکار وبعضی دیگربراساس فرض عدم تعادل دربازارطراحی شده اند.بنابراین ، روشهای متفاوتی برای بدست آوردن تابع تقاضای نیروی کاروجود دارد که بررسی می کنیم. كلید واژه:تابع اشتغالاشتغال جوانانتعدیل نیروی کارحداقل دستمزد واقعی مقدمهمسائل و مشخصه های جمعیتی در ایران حکایت از رشد فزاینده جمعیت، جوان بودن جمعیت، نرخ بالای رشد جمعیت فعال، نرخ بالای بیکاری، کم کاری وبیکاری پنهان ، ضعف سیستم آموزشی و. دارد که جملگی آنها همراه با کمبود امکانات، کمبود سرمایه گذاریهای مولد و ناکارآمدی سرمایه گذاریهای زیربنائی، کمبود فرصتهای شغلی متناسب با عرضه نیروی کار مجموعه ای غیرکارا را شکل داده است که آثار و عوارض منفی بسیاری برساختار اقتصادی کشور طی دهه های متمادی تحمیل نموده است.اشتغال جوانان یکی از موضوعهای مهمی است که امروزه مورد توجه قرارگرفته است و دراین تحقیق با بیان عوامل اثرگذار براشتغال جوانان(29-20) ساله ، تقاضای نیروی کارجوان را درسه بخش عمده اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل قرارمی دهیم وسپس اهداف برنامه چهارم توسعه درزمینه اشتغال جوانان رابررسی کرده و با برآورد نرخ رشد اشتغال جوانان درسه بخش عمده اقتصادی موقعیت کنونی را با هدف برنامه چهارم توسعه مقایسه می نماییم وبرای دستیابی به این اهداف یک سری راهکارها وسیاستها رابیان می کنیم. این تحقیق دارای پنج فصل می باشد : فصل اول ، کلیات تحقیق شامل اهمیت موضوع مورد بررسی، فرضیات تحقیق ، روش تحقیق ، منابع علمی و آماری تحقیق می باشد.- فصل دوم ، مروری بر ادبیات تحقیق است که مواردزیر را شامل می شود:تئوریهای ایستا و پویای تقاضای نیروی کار، تئوریهای ایستا شامل روش حداکثرسازی تابع سود و روش حداقل سازی تابع هزینه می باشد. تئوریهای پویا نیز شامل: رهیافت پویای تقاضای نیروی کار، رهیافت محدودیت مقداری در بازارکار و رهیافت جستجو و انطباق است. مبحث بعدعوامل موثر بر اشتغال جوانان می باشد که از جمله به اثر حداقل دستمزد براشتغال جوانان ، اثر تکنولوژی یا فن آوری بر اشتغال جوانان ، تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی ویا اقتصاد جهانی بر اشتغال جوانان، تأثیر تحقیق و پژوهش بر اشتغال جوانان می پردازد. - فصل سوم به مروری بر مطالعات تجربی انجام شده در ایران و سایر کشورها اختصاص یافته است.- فصل چهارم ، به بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان ، توزیع اشتغال جوانان در بخشهای اقتصادی ایران ، سطح تحصیلات جوانان و اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص اشتغال و بیکاری جوانان می پردازد.- فصل پنجم به معرفی مدل و برآورد آن، تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات سیاستی اختصاص دارد. فهرست پیشگفتار.7 فصل اول : کلیات تحقیق 1-1-مقدمه .101-2- اهمیت موضوع .101-3- فرضیه های تحقیق .111-4- روش تحقیق .111-5- نوع طرح وتحقیق .111-6- منابع آماری تحقیق 121-7- منابع علمی تحقیق 121-8- نتیجه گیری .12  فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق2-1-مقدمه 14 2-2- بررسی مبانی نظری نیروی کار .142-2-1-تئوریهای ایستا .142-2-1-1-روش حداکثر کردن سود .142-2-1-2- روش حداقل کردن هزینه 15 2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای نیروی کار182-2-2-1-رهیافت پویای تقاضای نیروی کار.202-2-2-2-رهیافت محدودیت مقداری در بازارکار.222-2-2-3- رهیافت جستجو و انطباق شغل .24 2-3- عوامل موثر براشتغال جوانان 252-3-1-اثر حداقل دستمزد براشتغال جوانان 252-3-2-اثر تکنولوژی یا فن آوری بر اشتغال جوانان 272-3-3-تأثیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی و یا اقتصاد جهانی بر اشتغال جوانان 292-3-4- تأثیر تحقیق وپژوهش براشتغال جوانان 302-4- نتیجه گیری .31  فصل سوم : مروری بر مطالعات انجام شده3-1-مقدمه .343-2- مطالعات انجام شده در برخی از کشورهای جهان 353-3- مطالعات انجام شده در داخل ایران .403-4- نتیجه گیری .43  فصل چهارم : بررسی وضعیت فعالیت جوانان در ایران 4-1-مقدمه 454-2-بررسی وضعیت اشتغال وبیکاری جوانان(29-20) ساله .464-3-توزیع اشتغال جوانان (29-20) ساله در بخشهای اقتصادی 484-4- وضعیت تحصیلات جوانان (29-20) ساله .544-5-جوانان در برنامه چهارم توسعه .554-6- نتیجه گیری 58  فصل پنجم : معرفی مدل، برآوردآن وتحلیل نتایج 5-1-مقدمه 615-2-معرفی مدل .625-3-داده های آماری .645-4- معرفی روش تخمین 655-5- برآورد مدل در بخش کشاورزی .695-6- برآورد مدل در بخش صنعت 705-7- برآورد مدل در بخش خدمات 715-8- مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر اشتغال جوانان در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات 725-9-بررسی میزان تحقق پذیری نرخ رشد اشتغال جوانان در برنامه چهارم توسعه .745-10-نتیجه گیری 81 پیشنهادات 95منابع 105
"