برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC

هدف از این پایان نامه محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه کاشان با سیستم ABC می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات319حجم3/788 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کبرآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC|42042609|uvq|سیستم هزینه یابی,هزینه یابی دانشگاه,هزینه یابی بر مبنای فعالیت,محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه,محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه کاشان با سیستم ABC ,محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC,برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABC
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان برآورد بها تمام شده فعالیتهای دانشگاه با سیستم ABCآماده دریافت می باشد .

هدف از این پایان نامه محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه کاشان با سیستم ABC می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات319حجم3/788 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته مدیریت(مطالعه موردی:دانشگاه کاشان) چکیده:با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری و نیز با عنایت به پیچیدگی و تنوع فعالیت ها، درك این فعالیتها، تغییرات آن ها و سنجش میزان تاثیر آن ها بر هزینههای سازمانی اهمیت زیادی دارد.اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه میزان تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است،مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیت ها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی هوشمند و توانمند است تا با شناخت فعالیت ها و هزینه های ذیربط آن قیمت تمام شده فعالیت را محاسبه و ارائه نماید. یکی از سیستمهای هزینه یابی که کاربردهای گوناگون داشته و روز به روز در حال گسترش است، سیستم "هزینه یابی برمبنا فعالیت" است. این سیستم اثرات هزینه را در قالب فعالیت ها محاسبه و بهای تمام شده آن را نمایان می سازد. کلمات کلیدی:سیستم هزینه یابیهزینه یابی بر مبنای فعالیتمحاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه مقدمه:رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده به آن فعالیت تخصیص داده میشود. پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها ; محرک های هزینه (مبانی تخصیص) مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک از محصولات ; به این محصولات تخصیص داده می شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود. در واقع می توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. محاسبه بهای تمام شده:1. اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه2. تربیت بدنی3. نگهداری تأسیسات4. خدمات اداری و پشتیبانی5. خدمات(نظافت و پذیرایی)6. خدمات درمانگاه7. مشاوره دانشجویی8. فضای سبز9. آموزش10 . پژوهش11 . پژوهشکده اسانس12 . پژوهشکده انرژی13 . پژوهشکده نانو14 . پژوهشکده فرش15 . رصدخانه16 . مرکز رشد17 . کتابخانه فهرستمقدمه. 4هزینه یابی بر مبنای فعالیت. 44.A.B.C مزایای استفاده از مدلفرآیند انجام هزینه یابی بر مبنای فعالیت 5اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه. 6تربیت بدنی . 24نگهداری تأسیسات 48خدمات اداری و پشتیبانی 73خدمات (نظافت و پذیرایی) . 121خدمات درمانگاه 137مشاوره دانشجویی. 147فضای سبز 167آموزش 182پژوهش. 203پژوهشکده اسانس. 220پژوهشکده انرژی 245پژوهشکده علوم و فناوری نانو 253پژوهشکده فرش. 264رصدخانه 275مرکز رشد 288کتابخانه 305 تحقیقات مرتبط با محاسبه بها تمام شده آموزش دانشجویان با سیستم ABC :دانلود مقاله برآورد هزینه تمام شده آموزش رشته های پزشکی با سیستم ABCدانلود مقاله کاربرد سیستم هزینه یابی سنتی و نوین برای برآورد بهای تمام شده آموزش دانشجویاندانلود مقاله کاربرد سیستم ABC در محاسبه بها تمام شده فعالیتهای موسسات آموزش عالی كشوردانلود پایان نامه طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان گروه پزشکی


"