جزوه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول:مفاهیم و تعاریف اولیه شبکه تعریف شبکه شبکه حداقل از دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده که از طریق بسته های اطلاعاتی به یکدیگر متجزوه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات|41020442|uvq|دانلود شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود , شبکه های کامپیوتری , دانلود شبکه های کامپیوتری , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان جزوه شبکه های کامپیوتری رشته مهندسی فناوری اطلاعاتآماده دریافت می باشد .

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفاهیم و تعاریف اولیه شبکه

تعریف شبکه
شبکه حداقل از دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده که از طریق بسته های اطلاعاتی به یکدیگر متصل شده وامکـان تبـادل
اطلاعات را با یکدیگر دارد.
اجزای تشکیل دهن ده شبکه: یک شبکه دارای 3 جز اصلی است -1 کامپیوتر میزبان -2 خطوط انتقـال -3 واسـطههـای
شبکه: عنصرهای میانی که بین کامپیوترهای میزبان و خطوط انتقال قرار میگیرند
تعریف زیرشبکه: زیر شبکه از واسطهای میانی و خطوط انتقال تشکیل شده است.
اهمیت شبکه های کامپیوتری: -1 اشتراك منابع: الف: سختافزاری : اشتراك printer ب) نرمافزاری: به اشتراك گذاشـتن
یک نر مافزار مشخص -2 کاهش هزی نهها -3 افزایش سرعت (کارایی) -4 افزایش تحمل خطا -5 ابزاری برای ارتباطات -تفریح و سرگرمی 6

انواع شبکه از نظر گستردگی جغرافیایی
-1 شبک ههای شخصی (Personal Area network) (Pan) : از اتصال بـیسـیم اجـزاء کـامپیوتر بـه کـامپیوتر را P an
گویند.
-2 شبک ههای محلی (Local Area network) (Lan): شبکه های که گستردگی جغرافیایی در حد یک یا چنـد محلـه را دارند
3 - شبک ههای شهری (metropolitan Area network) : شبکه های که گستردگی جغرافیایی در حد یک شهر دارند.
-4 شبک ههای گسترده :(wide Area network)(wan): این نوع شبکه میتواند گستردگی جغرافیایی در حد یک کشور یا قاره داشته باشند

-5 شبک ههای سراسری (Global Area network)(GAN): این شبکه شبک های از شـبکه هـا مثـل اینترنـت اسـت کـه میتواند سراسر زمین متصل شوند

فصل دوم:لایه فیزیکی
قبل از بررسی لایه فیزیکی مدل OSI بعضی مفاهیم کامپیوتر و شبکههای کامپیوتری بررسی . میشوند
بیت / بایت:
بیت (bit) مخفف رقم دودویی (binary digit ) است و میتواند صفر یا یک باشد. بیت در یک کـامپیوتر بـا وجـود شـارژ
الکتریکی یا عدم وجود شارژ مشخص میشود. به طور مثال بیت صفر باینری ممکن است با ولتاژ صفر ولـت و بیـت یـک باینری با مقدار الکتریکی پنج ولت نمایش داده شود
.
هشت بیت تشکیل یک بایت (Bayt) را میدهند که بایت میتواند نمایش یک کاراکتر یا داده در روش کدگذاری اسـکی
(ASCII) باشد.
پهنای باند (Band width):
پهنای باند یکی از مشخصه های اصلی شبکههای کامپیوتری است. در اصطلاح مخابراتی پهنـای بانـد یـک رسـانه انتقـال
محدوده فرکانسی است که آن رسانه میتواند منتقل کند. در اصطلاح شبکههای کامپیوتری پهنـای بانـد حـداکثر مقـدار
اطلاعاتی است که در واحد زمان از یک نقطه به نقطه دیگر میتواند انتقال یابد. با توجه به این که واحد انتقال داده بیـت
و واحد زمان نیز ثانیه است لذا واحد جدیدی به نام بیت بر ثانیه (b/s ) به دست میآید که واحد پهنای باند اسـت. البتـه
انتقال در این نرخ - یک بیت در یک ثانیه - بسیار بسیار کند است. به طوری که کاراکترهای اسـکی نـام و نـام خـانوادگی
شما ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.
مجموعه تست
2 یک سیستم TDM آماری از 8 کانال هر یک از پهنای باند 30 KPS استفاده میکند. اگر هـر کانـال در 20
درصد موارد مشغول باشد پهنای باند خطا برای بهره 80% چقدر خواهد بود؟
240 kbps(د 128 kbps (ج 60 kbps (ب 48 kbps (الف
-3 فرض کنید صوت کد شده به صورت PCM با نرخ 64 کیلو بیت در ثانیه درون سـلولهـای ATM بسـته
بندی میشود. اگر نرخ ارسال داده 155 مگا بیت در ثانیه باشد، چند سلول میتوان بین سـلولهـای صـوتی
متوالی ارسال کرد؟ (طول هر سلول 53 ،ATM بایت می باشد که 48 بایـت آن داده و 5 بیـت آن سـرآیند
میباشد)
الف) 5192 ب) 4192 ج) 3192 د) 2192
-4 اگر مدل لایه ای دارای n لایه باشد و هر لایه h بیت سرآیند (header) به بسته دریافتی اضافه کند بـرای
رسیدن به بهر هوری 80% حداقل طول بسته داد هها بر حسب n و h چقدر باید باشد.
2nh(د 4nh (ج 6nh (ب 8 nb (الف
-5 یک کانال ارتباطی ISDN دارای نرخ ارسال داده 128 کیلو بیت در ثانیه و تـأخیر انتشـار یـک طرفـه 40
میلی ثانیه میباشد. با فرض این که طول فریم ها ACK بسیار کوچک و قابل صرفنظر میباشـد. اگـر از روش
کنترل خطای Go-back N برای کنترل خطا استفاده کنیم و اندازه فری مها 128 بایت باشند، شماره ترتیـب
مورد نیاز چند بیت باید باشد تا جریان ارسال داد هها قطع شود؟
الف) 3 بیت ب) 4 بیت ج 5) بیت د) 6 بیت
-6 کدام یک از عبارتهای زیر در مورد مدل لایهای شبکه های کامپیوتری صحیح است؟ شبکههای کامپیوتری «153»

الف) هر چه تعداد لایهها بیشتر میشود پیچیدگی طراحی کاهش می یابد.
ب) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود سربار سیستم کاهش مییابد.
ج) هرچه تعداد لایه یها بیشتر م شود اعمال تغییرات پیچیدهتر میشود.
د) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود پیادهسازی پیچیدهتر میشود.
پاسخنامه
2 گزینه ب صحیح است.
حل: روش مولتی پلکسینگ TDM آماری به هر فرستنده به صورت آماری، زمانی از پهنای بانـد کـل خـط را اختصـاص
می دهد پس 8 کانال و 8 فرستنده موجود است که هر کدام 20 درصـد از پهنـای بانـد یعنـی 0/ 2´ = 30 6 kbps kbps را
استفاده مینمایند. بنابراین کل خط ( 8 کانال) برابر با 8´ = 6kbps 48kbps مشغول است.

-4 گزینه ج صحیح است.
حل: اگر طول پیغام را M فرض کنیم (n لایه وجود دارد که هر لایه h بیت به پیغام اضافه میکند.)
اطلاعات =nh+M و حجم اطلاعات مفید = M
درصد مشغول بودن پهنای باند
کل پهنای باند خطا

Pdfنوع فایل:

سایز: 9.19Mb

تعداد صفحه:235