روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

فهرست مطالب مقدمه........................................................................................................ بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن.......روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران|41014080|uvq|روابط مالی زن و شوهر ,حقوق ایران
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایرانآماده دریافت می باشد .

فهرست مطالب

مقدمه........................................................................................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن...................................................................

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.....................................................................

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی...........................................

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی.................................................

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن...........................................

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن......................................

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر.................................................

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن....................................

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.....................................................................

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی....................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی........................

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت.........................................................

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج.............................................................

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع....................................

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر....................................

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن................................................................

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی..................................................

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی............................................................................

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن...................................................................

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار.............................................

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه....................................................

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن..................................

نتیجه گیری........................................................................................................

قسمتی از متن:

خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.