پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : تعریف دستمزد ..................................................................................................................پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری|41013928|uvq|اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پایان نامه اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداریآماده دریافت می باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

تعریف دستمزد ......................................................................................................................................

دوایر كنترل حقوق و دستمزد .........................................................................................................

بررسی های دستمز د ..........................................................................................................................

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد ..........................................................................

حداقل دستمزد ......................................................................................................................................

ساعات كار عادی ...................................................................................................................................

ساعات كار اضافه كاری ......................................................................................................................

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری ............................................................................................

شب كاری .................................................................................................................................................

حقوق و مزایای مستمر نقدی ..........................................................................................................

حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی .................................................................................................

بازنشستگی ..............................................................................................................................................

قانون كار وا مور اجتماعی ..................................................................................................................

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد .........................................................................

پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان .................................................................................

حسابرسی حقوق ودستمزد ...............................................................................................................

طرحهای تشویقی دستمزد ................................................................................................................

طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران ...............................................................................

نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران ..............................................................................

فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی .....................................................................................

حق بیمه اجتماعی ...............................................................................................................................

انواع بیمه ..................................................................................................................................................

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد ....................................................................

تسهیم هزینه حقوق ودستمزد ........................................................................................................

فصل دوم :

مالیات چیست ؟......................................................................................................................................

مالیاتهای تكلیفی ...................................................................................................................................

سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق ..........................................................................................

نحوه محاسبات مالیات حقوق ........................................................................................................

مجازاتهای قانونی متخلفان ..............................................................................................................