پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

تحقیق طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی ایپایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت|41013455|uvq|پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پایان نامه طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرتآماده دریافت می باشد .

تحقیق طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

توسعه شبكه های قدرت نوسانات خود به خودی با فركانس كم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً كوچك و ناگهانی در شبكه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه كار و مقادیر پارامترهای سیستم ممكن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم، در اغلب شبكه های قدرت پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) به كار گرفته می شود. این پایدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممكن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه كار شبكه، پایداری سیستم در نقطه كار جدید تهدید شود.