پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی باراباسی آلبرت به زبان متلب و سی شارپ

ایجاد توپولوژی Barabási–Albert: از تابع generate_random_graphنبز برای تولید گراف BA استفاده شده است. کد زیر گراف BA را با پارامتر n=1000 k=10 تولید و ماتریس مجاورت آن را در فایلی به نام BA.dat ذخیره می کند. clear all e=generate_random_grپروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی باراباسی آلبرت به زبان متلب و سی شارپ|41007837|uvq|ایجاد توپولوژی Barabási–Albert,معیارهای اندازه گیری گرافBarabási–Albert,کد محاسبه قطر شبکه,مرکزیت میانوندی,فاصله ژئودژی و متوسط فاصله بین زوج گره ها در اثر خرابی,ضریب خوشه بندی,تعداد اجزای متصل (گروه های منزوی,توزیع فراوانی درجه گراف,شکل گراف
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی باراباسی آلبرت به زبان متلب و سی شارپآماده دریافت می باشد .

ایجاد توپولوژی Barabási–Albert:
از تابع generate_random_graphنبز برای تولید گراف BA استفاده شده است.
کد زیر گراف BA را با پارامتر n=1000 k=10 تولید و ماتریس مجاورت آن را در فایلی به نام BA.dat ذخیره می کند.

clear all
e=generate_random_graph(2 1000 10);
[II JJ s]=find(e);
N=1000;
ERv=zeros(N N);
for i=1:length(II)
ERv(II(i) JJ(i))=1;
end
f=fopen("BA.dat" "w");
strformat="";


معیارهای اندازه گیری گرافBarabási–Albert:
• معیار تغییرات قطر شبکه در اثر ایجاد خرابی
برای محاسبه قطر شبکه ابتدا کوتاه ترین مسیرهای بین زوج گره های شبکه را محاسبه می کنیم و سپس از بین این کوتاه ترین مسیرها، طولانی ترین مسیر را به عنوان قطر شبکه انتخاب می کنیم.
برای این کار از الگوریتم دایکسترا برای محاسبه کوتاه ترین مسیر بین زوج گره ها استفاده می کنیم(کد این الگوریتم به نام simple_dijkstra.m همراه با داکیومنت آورده شده است):

کد محاسبه قطر شبکه:

function diam = diameter(adj)
diam=0;
for i=1:size(adj 1)
d=simple_dijkstra(adj i);
diam = max ([max(d) diam]);


در مرحله بعد برای ایجاد خرابی در شبکه یک برنامه به زبان C# نوشته شده است: