توسعه پایدار كشاورزی

رشد و یكی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است كه تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار كشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امكانپذیر خواهد بود.توسعه پایدار كشاورزی|41003416|uvq|توسعه پایدار كشاورزی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان توسعه پایدار كشاورزیآماده دریافت می باشد .

رشد و یكی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است كه تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار كشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امكانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش كشاورزی در كلیه برنامه های توسعه كشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی كشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاك، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در كشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد كه قلب هر كسی را كه برای این آب و خاك و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های كنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.