مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری

بصورت فایل ورد همراه با منابع 1-2- مقدمه 2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی 1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی 2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی 3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی 1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی 2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم 3-3-2-2- سرمامبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری|40249432|uvq|مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگریآماده دریافت می باشد .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه


2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی


1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی


2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی


3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی


1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی


2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم


3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر


4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته


5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای


4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی

5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی

6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی


7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی


8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی


1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی


2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی


9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی


1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن


2-9-2-2- نظریه بوردیو


3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام

3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری


1-3-2-ابعاد توسعه پایدار


2-3-2- اصول گردشگری پایدار


3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار

4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی

5-2- پیشینه تحقیق