مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه. 15 2-2 سرمایه گذاری و استراتژی های مالی.. 18 2-3 استراتژی های مالی.. 18 2-4 ریسك... 20 2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21 2-4-2 عوامل كلان(ریسك سیستماتیك) 21 2-4-2-1 سیاستها و خمبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه|40249412|uvq|مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایهآماده دریافت می باشد .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه. 15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژی های مالی.. 18

2-3 استراتژی های مالی.. 18

2-4 ریسك... 20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21

2-4-2 عوامل كلان(ریسك سیستماتیك) 21

2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت... 21

2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

2-4-2-3 وضعیت صنعت... 22

2-4-2-4 شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23

2-4-3 عوامل خرد (ریسك غیرسیستماتیك) 24

2-4-3-1 میزان تقاضا و كشش كالای تولیدی شركت... 24

2-4-3-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24

2-4-3-3 وضعیت مالی و حساب‌های شركت... 25

2-4-3-4 میزان وابستگی تولید شركت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26

2-4-3-5 عوامل غیر اقتصادی.. 26

2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 27

2-5-1 تمایل به ریسك... 27

2-5-2 ادراك ریسك... 27

2-6 ابعاد ادراك ریسك سرمایه گذاری.. 27

2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه كنندگان سهام. 28

2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

2-7-1-1 ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره بها 32

2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

2-7-2-3 ریسک تورم. 35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

2-9-2-5 ریسک بازار. 36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

2-7-2-10 ریسک سرمایه گذاری مجدد. 38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

2-7-3-2 ریسک دولت... 40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

2-9-3-5 ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی) 43

2-10 پیشینه تحقیق.. 44

2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

2-10-2 پیشینه خارجی.. 47