سورس انتخاب واحد به زبان سی شارپ

در این پستسورسپروژهانتخاب واحد به زبانسی شارپرا برای شما عزیزان قرار دادیم. پروژه باADO.netوSQLExpressپیاده سازی شده است. امکانات پروژه انتخاب واحد ثبت ، ویرایش و حذف دانشجو نمایش کارنامه دانشجو ثبت ، ویرایش و حذف استاد ثبت ، ویرایش و حذف درس انتخاب سورس انتخاب واحد به زبان سی شارپ|40228072|uvq|سی شارپ,انتخاب واحد
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان سورس انتخاب واحد به زبان سی شارپآماده دریافت می باشد .

در این پستسورسپروژهانتخاب واحد به زبانسی شارپرا برای شما عزیزان قرار دادیم. پروژه باADO.netوSQLExpressپیاده سازی شده است.

امکانات پروژه انتخاب واحد

با آرزوی موفقیت روز افزون شما، مردم ایران زمین

خریدازشماتضمین ازما...