طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

محل اجرای طرح: محل اجرای طرح در یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ١٠٠ متر مربع بصورت استیجاری در اختیار مجری قرار خواهد گرفت. شاخصهای اقتصادی: • نرخ بازده سرمایه گذاری • نقطه سر به سر • دوره برگشت سرمایه ازدلایل توجیه طرح میباشد لذا از آنطرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی|40216928|uvq|ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ,ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل وخدمات برق صنعتیآماده دریافت می باشد .

محل اجرای طرح:

محل اجرای طرح در یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ١٠٠ متر مربع

بصورت استیجاری در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.شاخصهای اقتصادی:


• نرخ بازده سرمایه گذاری


• نقطه سر به سر


• دوره برگشت سرمایه


ازدلایل توجیه طرح میباشد لذا از آنجایی که اجرای طرح مستلزم


٨۶١٢۴٠ هزار ریال سرمایه گذاری است.