مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مقدمه .....................................................................................................................................11 2-2 مبانی نظری اشتیاق شغلی................................................مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان|40205398|uvq|مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنانآماده دریافت می باشد .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه .....................................................................................................................................11

2-2 مبانی نظری اشتیاق شغلی........................................................................................................11

2-2-1 ابعاد اشتیاق شغلی...............................................................................................................12

2-2-2 پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی....................................................................................13

2-3 مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی................................................................................. 15

2-3-1 رویکرد سرشتی................................................................................................................ 15

2-3-2 ارزشیابی های مرکزی.........................................................................................................15

2-3-3 نظریه خود ارزشیابی های محوری.......................................................................................17

2-3-3-1 عزت نفس......................................................................................................................18

2-3-3-2 خودکارآمدی کلی...........................................................................................................19

2-3-3-3 جایگاه مهار....................................................................................................................19

2-3-3-4 ثبات هیجانی...................................................................................................................20

2-3-4 ارزشیابی های مرکزی بیرونی..............................................................................................20

2-3-5 ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا............................................................21

2-3-6 کاربرد خودارزشیابی محوری...............................................................................................22

2-4 مبانی نظری فضای روانشناختی................................................................................................23

2-4-1 مفهوم فضای روانشناختی...................................................................................................24

2-4-2 محتوی فضا.........................................................................................................................26

2-4-3 پیشایندهای فضای روانشناختی...........................................................................................30

2-4-5- پیامدهای فضای روانشناختی.............................................................................................32

2-5- تحقیقات داخلی و خارجی............................................................................................... 35

2-6- جمع بندی..............................................................................................................................41

2-7 اهداف پژوهش .........................................................................................................................43

2-8 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................43

2-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...........................................................................................44