اقتصاد شهر میانه

مقدمه : اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری كالا ها و خدمات نیز بااقتصاد شهر میانه|40191580|uvq|اقتصاد شهر میانه,شهر میانه
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان اقتصاد شهر میانهآماده دریافت می باشد .

مقدمه :

اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ‎‎‎‎، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری كالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی كه منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسكن ، ترا فیك ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند كه بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شكل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی كاربریهای شهری و مكانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مكان فعالیتهای خدماتی ـ مسكونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراكندگی تمركز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و كاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت كه كیفیت مسائل شهری در جوا مع مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و كالبدی و به تعبیری شكل گیری فضائی فعالیتها در شهر كه مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و كشوری ا ست و همچنین عملكرد یا نقش شهر و اینكه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی كه در مجموع هریك ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .

2) سئوال اصلی تحقیق

چه عواملی در دوری یا نزدیكی مكانهای مسكونی نسبت به مركز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یك چه اندا زه است ؟

3) بیان مسئله :

همانطور كه در مقدمه نیز بیان كردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یكی از مشكلات مهمی كه جامعة ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست كه متناسب با ا مكانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشكلات كنونی باشد . بر عكس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امكانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مكان مسكونی نیز مشهود ا ست .

درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسكن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست كه به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی كه بر ا نتخاب مكان مسكونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .

4) سوابق مربوطه :


تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مكان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد كه توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . كاربرد

1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS

ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مكان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری كند . این ا مر در برخی ا ز كشورها مانند آمریكا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر كشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مكان مسكونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریكا نشان می دهد كه خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین كه تعداد ا فرا د تحت تكفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی كه تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیك مركز شهر سكونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سكونت می گزینند . در فاصلة دورتر ا ز مركز شهر نسبت به خانوا رها ی مذكور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می كنند .

5) هدف تحقیق :

هدف كلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مكان مسكونی ، ا ز آنجا كه اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعة شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و كاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشكلاتی كه شهرنشینی در چند دهة اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .

6 ) فرضیه های تحقیق

1 – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تكفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص كیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین كننده در انتخاب مكان مسكونی توسط خانوا راست ؛

2 – دسترسی به مركز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین كننده تراكم جمعیت میباشند؛

3 – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین كننده ا نتخاب مكان سكونتی توسط خانوا ر می باشند ؛

4 – تراكم ساختمان با فاصله ا ز مركز شهر نسبت معكوس ندا رد

7 ) روش تحقیق :