مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیس

آموزش و پرورش كلید فتح آینده است و ازدیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده كه انسان های فردا را تربیت كند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابر این ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی،معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیس|40150727|uvq|مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیس,آموزش و پرورش سوئیس,آموزش و پرورش,آموزش و پرورش ایران,مقایسه آموزش و پرورش ایران,تحقیق مقایسه آموزش و پرورش ایران,مقاله مقایسه آموزش پرورش ایران
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقایسه آموزش و پرورش ایران و سوئیسآماده دریافت می باشد .

آموزش و پرورش كلید فتح آینده است و ازدیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده كه انسان های فردا را تربیت كند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابر این ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی،معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بینش لازم را در كودكان و جوانان برای فعالیت در جامعه ی فردا را پرورش دهند.

در راستای این سیاست،شناسایی ویژگی های آموزش و پرورش كارا و اثر بخش از اهمیت خاصی برخوردار است.مقاله حاضر در صدد شناخت ابعاد آموزش و پروزش كشور ایران با دیگر كشور های اروپایی(سوئیس) نگاشته شده كه پس از ذكر مقدمه مطالبی پیرامون سیر تحول و آموزش و پرورش كنونی 2 كشور مذكور و سپس مقایسه ی آن ها و ارائه ی راهكارهایی واقع بینانه و عملی جهت بهبود آموزش و پرورش كشورمان شده است.


فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه (آموزش و پرورش ایران) 3

تاریخ تحول آموزش و پرورش ایران. 4

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش... 5

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود: 5

تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران. 6

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش... 7

آموزش و پرورش در ایران. 8

آموزش در ایران باستان. 8

نخستین دانشگاه 9

آموزش در دوران قاجار. 9

بنیان‌گذاری دارالفنون. 10

آموزش و پرورش نوین.. 10

آموزش ابتدایی در ایران. 11

اهداف مقطع آموزش ابتدایی.. 11

برنامه های آموزشی.. 11

اهداف كیفی آموزش ابتدایی.. 13

سیاستها ، استراتژی ها و اولویت های مقطع آموزش ابتدایی.. 14

مشكلات اصلی آموزش ابتدایی.. 15

مقدمه ( کشور سوئیس) 16

آموزش پایه. 17

آموزش ابتدایی.. 17

دیاگرام تحصیلی.. 18

انواع مدارس... 19

مدارس شبانه روزی.. 19

مدارس زبان. 19

ویزگیها و مشخصه های آموزشی.. 20

مزایای تحصیلی.. 21

تاریخ تحول سوئیس : 21

ملاحظات جغرافیایی.. 24

ملاحظات سیاسی.. 25

ملاحظات اقتصادی.. 27

آموزش ابتدائی سوئیس... 29

برنامه های آموزشی.. 30

ارزیابی تحصیلی.. 30

كادر آموزشی.. 31

مقایسه دو کشور ایران و سوئیس... 33

چند راهکار برای بهبود آموزش و پرورش ایران. 34

منابع : 36