روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق

فهرست مطالب چکیده تحقیق --------------------------------------------------- 1 فصل اول ------------------------------------------------------ 2 مقدمه -------------------------------------------------------- 3 نظریه پژوهش ------------------------------روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق|40104850|uvq|بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان ,علل و عوامل موثر بر ازدواج,ازدواج
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان روش تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفقآماده دریافت می باشد .

فهرست مطالب

چکیده تحقیق --------------------------------------------------- 1

فصل اول ------------------------------------------------------ 2

مقدمه -------------------------------------------------------- 3

نظریه پژوهش --------------------------------------------------- 4

اهمیت و ضرورت تحقیق --------------------------------------------6

اهداف کلی----------------------------------------------------- 8

اهداف جزئی ---------------------------------------------------- 8

فرضیه های پژوهش ------------------------------------------------9

سوالات پژوهش --------------------------------------------------9

مفاهیم ------------------------------------------------------- 10

تعاریف نظری واژه ها -----------------------------------------------10

فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع -------------------------- 11

فلسفه ازدواج ---------------------------------------------------12

انتخاب همسر ------------------------------------------------- 12

آثار ازدواج --------------------------------------------------- 13

وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان -------------------------------- 15

معیار های گزینش امثال -------------------------------------------16

هدف ازدواج -------------------------------------------17

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ----------------------------------- 21

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر --------------------22

معیار و ملاک های مشترک ----------------------------------------- 24

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار -------------------------28

فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش ------------------------------- 29

روش تحقیق ------------------------------------------- 30

جامعه آماری ------------------------------------------- 30

نمونه آماری ------------------------------------------- 30

روش نمونه گیری ------------------------------------------- 30

ابزار تحقیق ------------------------------------------- 31

روش استخراج داده ها ------------------------------------------- 31

فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش -------------------------------- 32

پرسشنامه ------------------------------------------- 33

فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش -----------------------------64

بیان مسئله پژوهش ------------------------------------------- 65

مشکلات و محدودیت تحقیق ---------------------------------------- 65

خلاصه تحقیق ------------------------------------------- 66

منابع -------------------------------------------68

فهرست جداول و نمودار ها

جدول شماره 1 ------------------------------------------------- 36

جدول شماره 2 ------------------------------------------------- 37

جدول شماره 3 ------------------------------------------------- 38

جدول شماره 4 ------------------------------------------------- 39

جدول شماره 5 ------------------------------------------------- 40

جدول شماره 6 --------------------------------------------------41

جدول شماره 7 ------------------------------------------------- 42

جدول شماره 8 ------------------------------------------------- 43

جدول شماره 9 ------------------------------------------------- 44

جدول شماره 10 ------------------------------------------------- 45

جدول شماره 11 ------------------------------------------------- 46

جدول شماره 12 ------------------------------------------------ 47

جدول شماره 13 ------------------------------------------------ 48

جدول شماره 14 ------------------------------------------------ 49

جدول شماره 15 -------------------------------------------------50

جدول شماره 16 ------------------------------------------------- 51

جدول شماره 17 ------------------------------------------------ 52

جدول شماره 18 ------------------------------------------------ 53

جدول شماره 19 ------------------------------------------------ 54

جدول شماره 20------------------------------------------------ 55

جدول شماره 21 -------------------------------------------------56

جدول شماره 22 ------------------------------------------------57

جدول شماره 23 ------------------------------------------------ 58

جدول شماره 24 ------------------------------------------------ 59

جدول شماره 25 ------------------------------------------------ 60

جدول شماره 26 -------------------------------------------------61

جدول شماره 27 ------------------------------------------------ 62

جدول شماره 28 ------------------------------------------------ 63

چکیده :

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری 50 نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

فصل اول :

طرح نظری مسئله پژوهش

مقدمه پژوهش :

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .

خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است .

خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .

عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی ، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پ=ایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است . و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی ، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه می دهند اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند .

نظریه ها :

1 – از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج – مهدوی ص 46 }

2 – کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع999999 هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده – ساروخانی ص 46 )

3 – به عقیده لوگال تا پیش از ازدواج ، مذهب بر رفتار جوانان موثر است لیکن پس از زناشویی نا باوریهای دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای آنها فراهم می کند .

4 – به عقیده هالینگشد یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب همسر بر تصمیم فرد و جامعه اثر می گذارد اعتقاد دینی است . { ساروخانی ص 65 }

5 – بوساروبل معتقد است زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی گوناگون می انجامد . { ساروخانی ص64 }

6 – آلن ژایرار معتقد است آگاهیهای جمعیت شناسانه درباره سن همسران به هنگام زناشویی آموزنده است و می دانیم که بیشتر اوقات ، افرادی با هم پیوند زناشویی می بندند که از لحاظ سنی به هم نردیک باشند . { ساروخانی ص 49 }

7 – کرونولد می گوید نظریه همجواری می پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی که کعلول تصادف باشد { ساروخانی ص 46 }

8 – لسلی : تحقیقات جامعه شناسان امریکایی نشان داده است که بیش از نیمی از ازدواجهایی که در شهر ها انجام شده بین کسانی بوده که در همسایگی و نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند . { مهدوی ص 38 }

9 – نوک ورسی : اگر دو شریک ازدواج ، همسن باشند از نو ساختن سر نوشت بر مبنای خاطره مشترک پیوسته ، آسانتر انجام می گیرد . { مهدوی ص 41 }

10 – هر چه ارتباط اجتماعی اعضا به یکدیگر نزدیک تر باشد کنش متقابل بین آنها متواتر تر است { مهدوی ص 41 }

11 – به تمایل افراد هم قد برای ازدواج با یکدیگر تکیه می کرد ( پیر سون ) { ساروخانی ص 19 }

12 –کارسون : چون انتقادات شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز متفاوت وجود دارد . لذا تفاوت وسیع سنی با خود تفاوتهای وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجیت و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گزارد . { ساروخانی ص53}

13 – هامیلیتون معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیماً وجود دارد . { اعزاری ص98 }

14 – میشل ازدواج همسایگان نیز بسیار متداول است نیمی از ازدواجهای شهری ازدواج میان افراد یک محله است . { عزاداری ص 97 }

15 – لیچتر علاوه بر کلیه معیارهای هر جامعه ای ، معمولاً زیبایی ظاهر و صورت معیار مهم در انتخاب زن و نان آوری در انتخاب مرد است . { اعراز99 }

16 – کونیگ تنها افراد ممتاز طبقه پایین تر می توانند بر طبقه بالا راه بیابند یعنی از ویژگیهایی خاص بر خور دارند این ویژگی ها برای دختر ها زیبایی و محبوبیت عمومی آنها و برای پسر ها ورزشکار خوب بودن ، یا محصل نمونه بودن بود { اعرازی ص 97 }

اهمیت و ضرورت تحقیق :

علمای تربیتی و روانشناسی یکی از مهمترین نهاد های موثر در شد ، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند .

...