سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی

سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی auto;text-align:right" align="right"> کتاب های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با مجموعه تست auto;text-align:right" align="right"> حل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل auto;text-align:right" alسازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی|39015698|uvq|دانلود سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی , دانلود , سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی , سازمان هاي بین المللی رشته معماری , رشته معماری گرایش شهرسازی , سازمان هاي بین المللی , رشته معماری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازیآماده دریافت می باشد .

سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش
شهرسازیکتاب
های خلاصه منابع رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با مجموعه تستحل مسالمت آمیز اختلافات بین
الملل◄◄بخش اول – اختلافات بین المللاختلاف بین المللی را از نظر سنتی
به اختلافات حقوقی و اختلاتفات سیاسی تقسیم مینماید. چنانچه نتوان ماهیتاً براي
اختلافات راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت، این اختلافات، سیاسی تلقی میشود
.◄◄ بخش دوم – روشهاي حل اختلافات بین المللیاین روشها بر دو دسته اند: روشها ي
غیر حقوقی یا دیپلماتیک و روشهاي حقوقیگفتار اول – روشهاي غیر حقوقی یا
دیپلماتیک روشهاي غیر حقوقی حل اختلافات مشتمل بر روشهاي بین الدول و روش
سازمانهاي بینالمللی است
.بند 1: روشهاي بین الدولالف) آیین مذاکرة دیپلماتیک:معمولترین، آسانترین، قدیمیترین و
اولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی " آیین مذاکرة دیپلماتیک "
است. مزایاي این روش از جمله نرمش، انعطاف پذیري و سري بودن مذاکرات میباشد. لـیکن
دایره آن محدود است و تأثیر واقعی آن منوط به تمایل طرفین به تفاهم و برابري
نیروهاي سیاسی طرفین است
.ب) آیین پایمردي یا مساعی:در این روش، قدرت ناشی (فردي یا
جمعی) که در اختلاف موجود ذینفـع نباشـد، زمینـه تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف
را فراهم نموده و میکوشـند بـدون مداخلـه مسـتقیم در مـذاکره، بـه طـور محرمانـه
پیشنهاد هاي سازش خود را به طرفین بقبولاند. موارد پایمردي ممکن است بر حسب زمـان
وقـوع داراي دو هـدف باشـند: جلوگیري از بروز کشمکش مسلحانه و حل مسالمت آمیز
اختلافات بینالمللی و دیگري پایان بخشیدن به جنگی کـه قـبلاً آغاز شده است
.ج) آیین میانجیگري:در این روش، بر خلاف پایمردي، قدرت
میانجی موضوعات مـورد مـذاکره را پیشـنهاد و خـود نیـز مستقیماً در آن شرکت میکند
خصوصیت اصلی میانجیگري، اختیاري بودن آن است
.مجموعه تست
بخش دوم1. هدف
کدام سازمان تخصصی«کشتی رانی امن تر و اقیانوسهاي تمیزتر» است؟ الف) ایلو ب)
ایمو ج) ایکائو د) ویپو2. کدام سازمان اولین سنگ بناي وحدت اروپا بود؟ الف) سازمان اروپایی
همکاري اقتصادي ب) کمیسیون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا ج) سازمان
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) د) اتحادیه ذغال سنگ وفولاد3. با
همکاري کدام کشورها نخستین گام جهت ایجاد یک جامعه اروپایی گذاشته شد؟ الف)
آمریکا، آلمان ب) انگلستان، شوروي ج) آلمان، فرانسه د) فرانسه، انگلستان4. صلاحیت
دیوان دادگستري اروپا چگونه است؟ الف) ترافعی ب) مشورتی ج) ترافعی ومشورتی
د) هر سه مورد5. تصمیم
گیري در ناتو چگونه انجام می شود؟ الف) اکثریت آراء ب) اتفاق آراء ج) اکثریت
نسبی د) رضایت مشترك6. بالاترین
رکن سازمان کشورهاي آمریکایی کدام است؟ الف) کنفرانس دولتهاي امریکایی ب)
شوراي مدیریت ج) دبیرخانه د) کنفرانس مشورتی وزراي امورخارجه7. سازمان
وحدت آفریقایی با تلاش و کوشش چه کسی تشکیل گردید؟ الف) امیرعبدالقادر ب)
جمال عبدالناصر ج) هایله سیاسی د) موسی چهبه8. کدام
کشورهاي هسته اولیه اکو را تشکیل می دهد؟ الف) ایران ، پاکستان، ترکیه ب) ایران
، افغانستان، تاجیکستان ج) ایران، پاکستان ، عراق د
) افغانستان، پاکستان، عراق «190» سازمان هاي بین المللی9. سازمان اکو جانشین کدام سازمان شد؟ الف) اوپک ب) آر سی دي
ج) آپک د) سنتو10. کدامیک از موارد زیر از کمیته هاي اوپک می باشند؟ الف) بودجه و
اداري ب) اقتصادي ج) بازرگانی و سرمایه گذاري د) همه مواردپاسخنامه مجموعه تست بخش دوم1- گزینه (2) صحیح است.2- گزینه
(1) صحیح است
.3- گزینه (3) صحیح است.4- گزینه
(1) صحیح است. 5- گزینه (4) صحیح است
.6- گزینه
(1) صحیح است
.7- گزینه
(3) صحیح است
.8- گزینه
(1) صحیح است
.9- گزینه
(2) صحیح است
.10-گزینه
(4) صحیح است
.