گزارش کارآموزی تصفیه خانه شماره 1 آب تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع تصفیه خانه شماره 1 آب تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل: بخش اولمقدمهتاريخچه آب تهرانمنابع تأمين آبتاريخچه تصفیه آبتصفيه‌خانه‌هاي آب تهرانتصفيه‌خانه شماره يك(جگزارش کارآموزی تصفیه خانه شماره 1 آب تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها|35010960|uvq|تصفیه خانه,آب,امور نگهداری,کارآموزی,زیست شناسی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی تصفیه خانه شماره 1 آب تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه هاآماده دریافت می باشد .

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع تصفیه خانه شماره 1 آب تهران، امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها،در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
بخش اولمقدمهتاريخچه آب تهرانمنابع تأمين آبتاريخچه تصفیه آبتصفيه‌خانه‌هاي آب تهرانتصفيه‌خانه شماره يك(جلاليه)تصفيه‌خانه آب شماره دو(كن)تصفيه‌خانه‌هاي شماره سه و چهار(حكيميه)تصفيه‌خانه شماره پنج (ميني سيتي)فرآیند تصفيه آبانتخاب فرآیندهاي تصفيه بر پايه کيفيت آب خامآشغالگيريپيش ته‌نشينيبهره‌برداريكلرزني آب خامانتخاب فرآیندهاي تصفيه بر پايه کيفيت آبفرآیندهاي مختلف يک تصفيه‌خانهشرح مراحل تصفيه و تأسيسات آبايستگاه پمپاژ آب‌گيري و حوضچه‌ي شيرآلات وروديشير كنترل آب خاماندازه‌گيري دبي آب ورودي به تصفيه‌خانههوادهيآهك زني (تنظيم pH آب و حذف سختي)اختلاط سريعواحد زلال‌ساززلال‌ساز با بستر لجنزلال سازهاي پولساتور و ته صافمزايا و معايب زلال‌ساز پولساتورزلال‌ساز با تماس لجنفلوکلاريفايرها يا کلاريفلوکولاتورفرآيند انعقاد (كوآگولاسيون)مكانيسم انعقاد‌سازيانواع منعقد کننده‌هامواد منعقد کننده مورد نياز در تصفيه‌خانهمقايسه کلروفريک و سولفات آلومينيوم (آلوم)فرآيند لخته‌سازيفرآيند ته‌نشينيصاف‌سازي يا فيلتراسيونصافي‌هاي شني تحت فشارنحوه‌ شستشوي فيلترهاي تحت فشارفيلترهاي شني ثقلي کندمزاياي صافي شني كندفيلتر شني ثقلي تندمزاياي صافی‌های شني تندصافي‌هاي ويژهصاف‌سازی در تصفیه‌خانه جلالیهسالم‌سازي آب (کلرزني نهايي)واحد کلر زنيویژگی‌های شیمیایی کلرمباني كلرزنيروش كلرزنيچگونگي اثر گندزدايي كلرسیستم‌های کلرزنیتجهیزات کلرزنیفضاهاي تشكيل دهنده واحد كلرزني گازيروش هاي تشخيص نشت گاز کلر در واحد کلرزنيبخش دومشرایط لازم برای آزمایشگاه تصفیه‌خانهآزمایش‌های مورد نیازآزمایش‌های فیزیکیـ شیمیاییدمارنگبوکدورتکل جامدات معلقpHاندازه‌گیری اکسیژن محلول (DO)هدایت الکتریکی (EC)کل جامدات محلول (TDS)قلیائیت کلسختی کلسولفات(SO-)کلرید(Cl-)سدیم(Na)آمونیاک(NH)نیترات و نیتریت(NO و NO)کلر ازاد باقیمانده(Cl)آهن(Fe)منگنز(Mn)آلومینیوم(Al)آزمایش جارآزمایش‌های میکروبیولوژیکیآزمایشهای باکتریاییآزمایشهای زیست‌شناختیآزمایش فلزات سنگینآزمایش مواد کمیابفلورید(F-)برومید(Br-)مواد پاک‌کنندهآزمایشهای مواد آلیآزمایشهای مواد پرتوزالوازم مورد نیازاحداث ايستگاه پايش كيفي پيوسته آب رودخانه كرجاستاندارد سازيمنابعانتقادات و پیشنهادات