دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2009 تعددانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ|32058021|uvq|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگآماده دریافت می باشد .

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2009

تعداد صفحه ترجمه:12

تعداد صفحه فایل انگلیسی:10موضوع انگلیسی :Numerical Simulation of the Current-Voltage Curve in Dye-Sensitized Solar Cells

موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی عددی منحنی جریان – ولتاژ در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ

چکیده انگلیسی:A theoretical model based on the numerical integration of the continuity equation for electrons with traplimited

density-dependent diffusion and recombination constants is implemented to describe the functioning

of dye-sensitized solar cells (DSSC). The application of the model combines recent theory on charge transport

in nanocrystalline materials with parameters extracted from five simple measurements: the UV/vis spectrum

of the dye in solution, the steady-state current-voltage curve, the open circuit photovoltage versus light

intensity curve, photocurrent transient upon switching on an illumination source, and open-circuit voltage

decay upon switching off the illumination source. As a novel feature not previously included in this kind of

calculations, the model includes an additional term that accounts for the charge transfer from the transparent

conducting oxide (TCO) substrate to the electrolyte solution. The general applicability of the model is illustrated

by applying it to two different types of cell: a TiO2-based solar cell with an organic solvent electrolyte and

a ZnO-based solar cell with a solvent-free electrolyte. It is found that the numerical model is capable of

adequately fitting all data for both systems, resulting in quantitative estimates for the main parameters controlling

solar cell functioning and efficiency. The results show that it is possible to provide a global description of

DSSCs based on fundamental theories for trap-limited transport and recombination using simple experimental

techniques available to every solar cell laboratory. The present paper tries to help fill the gap between pure

theoreticians and experimentalists working on this kind of system

چکیده فارسی:چکیده :یک الگوی فرضی مبتنی بر اینتگرال گیری عددی از معادله پیوستگی برای الکترون های با تراکم محدود در دام انتشار وابسته و ثابت های باز ترکیب مورد استفاده قرار گرفت تا عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده به رنگ را توضیح دهد (DSSC). کاربرد این الگو فرضیه اخیر در مورد انتقال بار در مواد نانوکریستال با پارامترهایی که از 5 اندازه گیری ساده استخراج شده بود ترکیب کرده است: طیف UV/Vis (قابل دیدن فرابنفش) رنگ در محلول، منحنی جریان – ولتاژ حالت ثابت، مدار باز فتوولتاژ در مقابل منحنی چگالی نور، جریان سلول نوری گذرا پس از به کار انداختن نبع نورانی و تأخیر ولتاژ مولد باز پس از خاموش کردن منبع نور.