دانلود ترجمه مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2009 تعداد صفحه ترجمه:22 تعداد صفحه فایل انگلیسی:8 موضوع انگلیسی :Does management accounting play role in planning process? موضوع فارسی:آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کنددانلود ترجمه مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟|32053133|uvq|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود ترجمه مقاله آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟آماده دریافت می باشد .ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2009

تعداد صفحه ترجمه:22

تعداد صفحه فایل انگلیسی:8موضوع انگلیسی :Does management accounting play role in planning process?

موضوع فارسی:آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

چکیده انگلیسی:This study examines the relationship between management accounting and planning profiles in Brazilian

companies. The main goal is to understand the consequences of not including a fully structured management

accounting scheme in the planning process. The authors conducted a field research among medium and

large-sized companies, using a probabilistic sample from a population of 2281 companies. Using analytic

hierarchy process (AHP) and statistical cluster analysis, the authors grouped the entities' strategic budget

planning processes into five profiles, after which the authors applied statistical tests to assess the five

clusters. The study concludes that poor or fully implemented strategic and budget-planning processes relate

to the management accounting profiles of the Brazilian organizations studie

چکیده فارسی:این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی را در شرکت های برزیلی بررسی می کند. اهداف عمده درک منطقی و نه کاملا ساختاری الگوهای حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از جامعه 2281 شرکتی، تحقیق را در بستر شرکت های کوچک و بزرگ انجام دادند. محققان فرایند برنامه ریزی بودجه استراتژیک واحدهای تجاری را در قالب 5 دسته گروه بندی کردند، بعد از اینکه محققان برای ارزیابی این 5 دسته تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را به کار بردند و تست های آماری را انجام دادند. تحقیق نتیجه داد که ضعیف یا قوی بودن استراتژی های اجرا شده و فرایند بودجه ریزی به ویژگی های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مطالعه شده بستگی دارد.کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت-برنامه ریزی استراتژیک-بودجه ریزی.