پاورپوینت آمار توصیفی

26 اسلاید — پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —- اسلاید ۱ : تعریف آمار: جمع آوری خلاصه کردن و طبقه بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات کاربردها: توصیف وضع کنونی مقایسه وضع کنونی با گذشته مقایسه وضع خود با دیگران پیش بینی وضع آینده سنجش ارتباطات و اثراتپاورپوینت آمار توصیفی|32040487|uvq|پاورپوینت آمار توصیفی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آمار توصیفیآماده دریافت می باشد .

26 اسلاید

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :تعریف آمار:جمع آوریخلاصه کردن و طبقه بندیتجزیه و تحلیل اطلاعاتکاربردها:توصیف وضع کنونیمقایسه وضع کنونی با گذشتهمقایسه وضع خود با دیگرانپیش بینی وضع آیندهسنجش ارتباطات و اثراتیافتن نقاط قوت و ضعفاسلاید ۲ :جمعیت و نمونه:مجموعه کل واحدهای مورد نظرمثال:مراجعین روزانه یک کتابخانه، دانشجویان عضو کتابخانه، کارکنان کتابخانه های دانشگاهنمونه:صرف هزینه، وقت و نیروی انسانی زیاد برای دسترسی و مطالعه کل جامعه و امکان پذیر نبودن آن در برخی موارد: اکتفا به قسمتی از جمعیت آماری ( نمونه)مثال:برای بررسی نظرات دانشجویان عضو کتابخانه، انتخاب مثلا ۱۵۰ نفر از بین این جمعیت به طور تصادفی انتخاب می‌شوند.اسلاید ۳ :متغیرها:متغیر:خصوصیت مورد مطالعه، از یک واحد جامعه به واحد دیگر تغییر می‌کند و قابل اندازه گیری است.انواع متغیرها:متغیرهای کیفی (گروهی)، نظیر جنس، شغل، رضایت شغلی و … که شامل چند گروه یا طبقه می‌باشند.

متغیرهای کمی (عددی): قابل اندازه گیری با اعداد و ارقام مانند تعداد کتب موجود در یک کتابخانه، سن، تعداد اعضاءاسلاید ۴ :جدول‌های آماری:جدول فراوانی: متداول‌ترین جدول در آمار

تعداد کتب روزانه به امانت برده شده از کتابخانه۷ ۶ ۶ ۳ ۴ ۳ ۵ ۵ ۶ ۸۶ ۵ ۵ ۶ ۶ ۵ ۶ ۷ ۸ ۲۳ ۴ ۸ ۴ ۷ ۵ ۸ ۵ ۵ ۳اسلاید ۵ :فراوانی نسبی: نسبت واحدهای یک گروه به کل واحدهااسلاید ۶ :فراوانی تجمعی: تعداد واحدهای یک گروه و گروه های ماقبل آنمثال: تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و پایین تر از آناسلاید ۷ :فراوانی نسبی تجمعی: نسبت واحدهای یک گروه و گروه های ماقبل آن به کلمثال: نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد و پایین تر از آناسلاید ۸ :نمودارهای آماری:تجسم عینی اطلاعات نهفته در داده‌هاستونی (میله‌ای یا نرده‌ای)دایره‌ای (لوله‌ای)مستطیلی (هیستوگرام)چندبر فراوانی (چندضلعی)چندبر فراوانی تجمعینمودار شاخه و برگ