طرح درس تفکر و پژوهی ششم ابتدایی درس تصمیمات متفاوت

معرفی طرح درس : نام کتاب درسی: تفکر و پژوهش مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس:تصمیمات متفاوت اهداف : دانش آموزان با تصمیمات متفاوت دو نفر در یک موقعیت آشنا شوند . دانش آموزان با تفاوت ها و شباهات های دو نفر در یک موقعیت آشنا شوند . دانش آموزان با استفاده ازطرح درس تفکر و پژوهی ششم ابتدایی درس تصمیمات متفاوت|32040231|uvq|طرح درس تفکر و پژوهی ششم ابتدایی درس تصمیمات متفاوت
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان طرح درس تفکر و پژوهی ششم ابتدایی درس تصمیمات متفاوتآماده دریافت می باشد .

معرفی طرح درس :

نام کتاب درسی: تفکر و پژوهشمقطع تحصیلی: ششمموضوع درس:تصمیمات متفاوتاهداف :دانش آموزان با تصمیمات متفاوت دو نفر در یک موقعیت آشنا شوند .دانش آموزان با تفاوت ها و شباهات های دو نفر در یک موقعیت آشنا شوند .دانش آموزان با استفاده از اطلاعات خود مجهول را به معلوم تبدیل کنند .دانش آموزان از ارزش های دینی خود جانبداری کنند .دانش آموزان برای دستیابی به سوالات خود برنامه ریزی کنند .دانش آموزان پیامد های بروز رفتار خردمندانه را پیش بینی کننددانش آموزان از یافته های خود ارزشیابی کنند .دانش آموزان برای توضیحات خود از زبان صحیح و دقیق استفاده کنند .– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات : دو صفحه