ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

2 - 1 ) مقدمه 2 - 2 ) تعریف فن آوری اطلاعات 1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری : 2 ) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات : 2 - 3 ) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات 2 - 4 ) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات 2 - 4 - 1 ) فرهنگ 2 - 4 - 2 ) زیرساخت 2 -ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه|32035495|uvq|ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمهآماده دریافت می باشد . 2 - 1 ) مقدمه 2 - 2 ) تعریف فن آوری اطلاعات 1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری : 2 ) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات : 2 - 3 ) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات 2 - 4 ) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات 2 - 4 - 1 ) فرهنگ 2 - 4 - 2 ) زیرساخت 2 - 4 - 3 ) منابع انسانی 2 - 4 - 4 ) منابع مالی 2 - 4 - 5 ) دولت 2 - 5 ) عناصر تشكيل دهنده بيمه 2 - 6 ) انواع بيمه 2 - 7 ) پیشینه بیمه در ایران : 2 - 8 ) بیمه الکترونیک 2 - 9 ) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران 2 - 10 ) پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه 2 - 10 - 1 ) فرهنگ سازی 2 - 10 - 2 ) آسیب شناسی 2 - 10 - 3 ) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی : 2 - 10 - 4 ) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات 2 - 10 - 5 ) کوچک سازی ساختار سازمانی : 2 - 11 ) نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه 2 - 12 ) آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه 2 - 12 - 1 ) کاهش موانع ورود به بازار 2 - 12 - 2 ) شفافیت بازار 2 - 12 - 3 ) تخصصی شدن 1 - 12 - 2 ) کاهش هزینه ها 2 - 13 ) بیمه سلامت 2 - 14 ) پیشینه و ادبیات تحقیق 2 - 1 ) مقدمه : در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است . در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی ، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی ( علیزاده ، 1383 ). امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است . هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان ، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات است . حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی ، جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده است ( محترمی ، 1382 ). ضرورت استفاده از فن آوري اطلاعات در صنعت بيمه را شركت هاي خصوصي و دولتي حس كرده اند و مدتي است كه به اين سمت و سو كشيده شده اند ، اما هنوز تا رسيدن به جايگاه ايده آل در اين عرصه فاصله زيادي باقي مانده است . نقش