مقایسه میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه و مدرسه

این فایل که به بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر در خانه و مدرسه میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 116 صفحه می باشد. همانطور که می دانیم برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ،‌ سازمانها و مؤسسات متعددی بوجود آمده اند ، با توجه به اینکه خامقایسه میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه و مدرسه|32011862|uvq|مسئولیت پذیری
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقایسه میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در خانه و مدرسهآماده دریافت می باشد . این فایل که به بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر در خانه و مدرسه میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 116 صفحه می باشد.
همانطور که می دانیم برای رفع نیازهای مختلف افراد جامعه ،‌ سازمانها و مؤسسات متعددی بوجود آمده اند ، با توجه به اینکه خانواده نمی تواند همه نیازهای دانش آموزان را برطرف کند ، این سازمانها در زندگی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند . یکی از آنها مدرسه ای است که برای رفع نیازهای آموزشی بوجود آمده است .
از آنجا که فعالیت و تلاش انرژی زاید دوران دانش آموزی از ویژگیهای این دوره زندگی انسان است باید برای دانش آموزان به تناسب مقطع تحصیلی و سن ، برنامه های جذاب و مورد علاقه تدارک دیده شود و زمینه را برای مسئولیت پذیری ، بروز خلاقیتها ، ابتکارات ، اصلاح رفتار و در نتیجه بالا بردن عزت نفس در آنان فراهم ساخت .
رفتار و شخصیت فرد به موقعیت ها و شرایط محیطی ، تربیتی ، و آموزشی بستگی دارد و برنامه های زندگی در دوران کودکی و نوجوانی نقش بسیاری را در زندگی و مسیر آینده فرد بازی می کند که باید تمامی نهادها ، خانواده ها و آموزش و پرورش در جهت برنامه ریزی برای لحظه لحظه اوقات دانش آموزان با یکدیگر همکاری نمایند.
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس مقطع پیش دانشگاهی عادی و غیرانتفاعی در شهرستان نیشابور می باشد که در سال تحصیلی ۸۵- ۸۴ مشغول به تحصیل می باشند .
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی خوشه ای می باشد بدین صورت که ابتدا لیست تمام مدارس پیش دانشگاهی عادی و غیر انتفاعی با تعداد دانش آموزان هر مدرسه تهیه گردید و سپس از نظر منطقه جغرافیایی شهر به سه منطقه تقسیم شده ( شمالی، جنوبی ، مرکزی ) و در ادامه بر حسب تصادف از هر منطقه یک مدرسه انتخاب می شود و پرسش نامه ها به صورت تصادفی توزیع و تکمیل می شود که کل جامعه نمونه ( ۶ مدرسه ) می باشند که از هر مدرسه به طور تصادفی ۲۰ نفر را انتخاب نموده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده که کل جامعه نمونه ۱۲۰ نفر می باشد ۶۰ نفر از مدارس دولتی و ۶۰ نفر از مدارس غیر دولتی انتخاب نموده است.
واژه های کلیدی: اجتماعی شدن، جامعه پذیری، خانواده، مدرسه ، معلم، شخصیت اجتماعی، مسئولیت پذیری
فهرست مطالب
« فصل اول » ۱
تعاریف و مفاهیم ۱
مقدمه ۲
آغاز زندگی اجتماعی کودک ۳
مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید : ۵
جامعه پذیری ۶
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری ۷
عوامل دیگر ۸
هدفهای جامعه پذیری ۹
اجتماعی شدن ۱۰
پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟ ۱۲
گونه های اجتماعی شدن ۱۲
تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد ۱۳
اهداف اجتماعی شدن ۱۳
عوامل اجتماعی شدن ۱۴
خانواده ۱۴
روابط همالان ۱۷
مدارس ۱۹
رسانه های همگانی ۲۰
سایر عوامل اجتماعی شدن ۲۱
باز اجتماعی شدن ۲۲
روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس ۲۳
« فصل دوم » ۲۵
چهارچوب عملی تحقیق ۲۵
موضوع تحقیق ۲۶
اهداف تحقیق ۲۶
هدف کلی ۲۶
هدف جزئی ۲۷
طرح مسئله تحقیق ۲۸
فرضیات ۲۸
تعاریف و مفاهیم ۳۰
پیشینه تحقیق ۳۲
« فصل سوم » ۳۵
توصیف یافته های آماری ۳۵
« فصل چهارم » ۷۰
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۷۰
« فصل پنجم » ۹۰
ضمائم ۹۰
نتیجه گیری ۹۱
محدودیت ها ۹۳
منابع و مأخذ ۹۴
. . .