رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه شرکت بیمه ملت

تحقیق حاضر با عنوان بررسی سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ===================================رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه شرکت بیمه ملت|32011445|uvq|توسعه منابع انسانی, رضایت شغلی,پایان نامه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه شرکت بیمه ملت,پروژه رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه شرکت بیمه ملت,تحقیق رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغل
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه شرکت بیمه ملتآماده دریافت می باشد . تحقیق حاضر با عنوان بررسی سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده
با توجه به رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان و اهمیت روزافزون ترک شغل و جابجایی کارکنان و هزینه های زیادی که این پدیده به سازمان تحمیل می کند، توجه به رضایت شغلی کارکنان سازمان یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع انسانی هر سازمان می باشد. با افزایش فشارهای محیطی و کاری و رقابتی در سازمان ها و لزوم تحمل این این فشارها توسط کارکنان امری اجتناب ناپذیر می باشد و این کارکنان هستند که باید خود را برای مواجه با مسائل سازمانی و محیطی آماده کنند. این امر منجر به وجود آمدن احساس های مختلف، فشار، تنش و استرس های کاری برای آنان می شود. لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی کارکنان تلاش کنند. از آنجایی که در شرکتهای خدماتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان تلقی شده است و در جهت کسب سود و بقای سازمان نقش اساسی را ایفا می کند. توجه به رفتار و عملکرد کارکنان برای ادامه فعالیت سازمان بسیار حیاتی می باشد. در این پژوهش بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته شده است.نمونه ای 120 نفری از کارکنان شرکت بیمه ملت انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل از وجود رابطه بین توسعه منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان دارد.فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:
فصل اول
بخش اول
طرح تحقیق
1-1-بیان مسئله 1
2-1: اهمیت تحقیق 2
3-1: چارچوب نطری تحقیق 2
4-1: پرسش اصلی و فرعی 4
5-1-فرضیه های تحقیق 4
1-5-1: فرضیه اصلی 4
2-5-2:فرضیه های فرعی 4
6-1: قلمرو تحقیق: 5
1-6-: قلمرو زمانی 5
2-6-1:: قلمرو مکانی 5
7-1: روش ها وابزار گردآوری اطلاعات 5
1-7-1: روش نمونه گیری 5
2-7-1: حجم نمونه 5
3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها 5
3-7-1: روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
8-1: شرح واژه های تحقیق 7
بخش دوم
10-1: معرفی شرکت 8
1-11: ساختار سازمانی 8
12-1: استراتژی شرکت 9
13-1: زمینه های فعالیت شرکت 10
: فصل دوم 11
بخش اول
ادبیات تحقیق
1-2: مقدمه 12
2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی 12
1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی 13
2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی 14
1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی 15
2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی 16
1-2-2-2: مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني 26
2-2-2-2: مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني 26
-2-2-2:توسعه ي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك 27
4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی 27
1-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز 29
2-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت 29
3-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليت ها 29
5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی 29
1-5-2-2-2: هم آهنگ سازي 30
2-5-2-2-2: موفقيت 30
3-5-2-2-2: انطباق 30
6-2-2-2:فلسفه توسعه منابع انسانی 31
3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی 32
1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش 32
2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی 32
3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی 38
4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی 38
5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها 39
6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها 39
7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان 40
2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان 41
1-2-3-2: تعریف شایستگی 41
2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها 42
3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان 42
4-2-3-2: الگوهای شایستگی 43
5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی 43
3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان 44
1-3-3-2: توسعه همکاری 45
2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم 45
3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات 44
4-3-2: توانمند سازی کارکنان 45
1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان 46
2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی 49
3=4=3=2:رویکردهای توانمند سازی کارکنان 51
1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی 51
2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی 51
4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان 53
5-4-3-2: مزایای توانمند سازی 54
4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان 54
1-4-2: رضایت شغلی 54
2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی 55
3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 57
1-3-4-2الگوی سنتي 58
2-3-4-2- الگوی روابط انساني 58
3-3-4-2- الگوی منابع انساني 58
4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی 58
1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش 59
2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ 59
3-4-4-2: تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو 60
4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند 60
5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی 61
6-4-4-2: تئوری مك گريگور 61
7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش 62
8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش 62
9-4-4-2: تئوری تقویت 62
10-4-4-2: تئوری برابري 62