تفسير سوره حمد

تحقيق متشکل از 16 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: (بسم الله) يعني بر تمام امورم ، ياري از خدا مي طلبم . خدائيكه ، پرستش و بندگي، جز براي او ،شايسته نيست. خداءيكه دادرس است ،آنگاه كه از او دادخواهي شود. پذيرا و جوابگو استفسير سوره حمد|31018335|uvq|تحقيق تفسير سوره حمد
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان تفسير سوره حمدآماده دریافت می باشد .

تحقيق
متشکل از 16 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::


(بسم الله)
يعني بر تمام امورم ، ياري از خدا مي طلبم . خدائيكه ، پرستش و بندگي، جز براي او ،شايسته نيست.
خداءيكه دادرس است ،آنگاه كه از او دادخواهي شود. پذيرا و جوابگو است،هر آنگاه كه خوانده شود.
(رحمن):همان {كسي}است كه؛ به روزي بندگانش شديدا متمايل است !و مواد روزيش را از آنان نبرد ، اگر فرمانش نبرند! (رحيم) رحيم است ، به بندگان مؤمن . واز رحمت وي است ، كه صد رحمت آفريد! واز آن ،رحمت واحدي ، در همة آفريدگان قرار داد!
الحمد و الله رب العالمين.
بندة من مرا حمد گفت و اقرار كرد نعمتهائي كه در اختيار دارد از ناحيه من است ، و بلاهائي كه به او نرسيده بازبه لطف و تفضل من است؛و من شما فرشتگان را گواه ميگيرم كه نعمتهاي دنيائي و آخرتي او را زياد نمود ، بلاهاي آخرت راازاو دور كنم، همانطوريكه بلاهاي دنيا را ازوادور كردم.
{الحمد الاه}! چون بشناسائي همه قادر نيستند . زيرا ؛ نعم و عطاي او ؛بيش از آنست كه بشمار درآيد ه آنست كه ؛خداوند برخي از نعمي را كه ببندگانش ارزاني داشته! سر بسته- بآنها معرفي كرده است .چون ؛ تفضيلا ! بشناسائي همة آنان قادر نيستند . زيرا ؛ نعم وعطاي او ، بيش از آنست كه بشمار درآيدوشناخته شود. {رب العالمين} مالك و خالق و روزي رسان آنها است-از آنجا كه ميدانند!واز آنجاكه نميدانند! پس ؛ روزي معلوم و تقسيم شده است .آدم بهر روش وآئين كه ميخواهد در دنيا رفتار نمايد- در هر حال وموقعيتي كه هست- روزي باو ميرسد ! تقوي تقوي دار زيادش نميكند ! وتبهكاري فاسق وفاجر، ونقصانش نمي آيد . بين بني آدم و روزيش پردهاي است!َ كه روزي،طالب وجوياي او است!تا آنجا كه اگر ؛ احدي از شما ، درطلب روزيش درنگي نمايد ، روزيش