پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش

دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده پژوهش در عمل رویکردی سازنده در جهت گسترش تواناییهای کارورزان در عرصههای مختلف شغلی است. در حوزه آموزش و پرورش نیز این اندیشه گامی اساسی در جهت اصلاح و بهبود محسوبپژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش|31012289|uvq|پژوهش, آموزش, کیفیت,دانلود فایل کامل پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزش
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پژوهش در عمل فعالیتی کارساز برای کیفیت بخشی به آموزشآماده دریافت می باشد .

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

پژوهش در عمل رویکردی سازنده در جهت گسترش تواناییهای کارورزان در عرصههای مختلف شغلی است. در حوزه آموزش و پرورش نیز این اندیشه گامی اساسی در جهت اصلاح و بهبود محسوب میشود که با تکیه بر تواناییها و مشارکت عمومی بهثمر میرسد. با این رویکرد همه کارکنان میتوانند به عنوان عنصری سازنده و فکور در جهت شناسایی مسایل و حل آنها در محیطهای آموزشی سازماندهی و بهکار گرفته شوند. اقدامپژوهی با گذر از برخی تشریفات سنتی درحوزه تحقیقات، فرصت دانش آفرینی را در سطحی فراگیر مهیا می سازد؛ به نحوی که هر کارورز میتواند برای بهبود فعالیت های شغلی خود، طرحی نو را دراندازد و حرکت خود را بهسمت بهبود و پیشرفت سامان دهد. بکارگیری این اندیشه در حوزه آموزش و پرورش، توسعه ظرفیت بهبود در نظام آموزشی از طریق اندیشه هزاران معلم و مدیری است که میتوانند در مسیر کامیابی دانشآموزان از آموزش و تحصیل حرکتی اساسی بهعمل آورند. با این وصف باید برای فهم و گسترش این اندیشه در نظام آموزشی کوششهای بیشتری بهعمل آید، تا جایی که هر معلم و مدیر اقدامپژوهی را یکی از وظایف خود در جریان آموزش بهحساب آورد.

کلمات کلیدی:
پژوهش، آموزش، کیفیت

بیان مسئله

یکی از دلایل گسترش اندیشه پژوهش در عمل، ناکارآمدی تحقیقات آموزشی در رفع نیازهای آنها در کلاس درس است. استیگلر و هیبرت (ترجمه سرکار آرانی و مقدم، (۱۳۸۳ با ذکر برخی کاستی های روش های سنّتی پژوهش در پاسخ گویی به نیاز معلمان، این فعالیت ها را برای بهبود آموزش و تدریس ناکافی میدانند. ممکن است محققان بسیار باهوش باشند ولی به اطلاعات مشابهی که معلمان در مواجهه با دانشآموزان واقعی در شرایط کلاسهای واقعی و با اهداف یادگیری واقعی با آنها روبهرو میشوند، دسترسی ندارند. محققان برای بهبود آموزش باید بیشتر به اموری که در حال حاضر برای معلمان قابل درک است، پی ببرند. این موقعیت بهویژه در کشور آمریکا قابل مشاهده است. در مقابل هر کشور ژاپن فرصتهای مناسبی برای دانشآفرینی توسط معلمان پیشبینی شده است. از مسیر این فرصتها، نه تنها به توسعه شایستگیهای معلمان پرداخته شده است؛ بلکه دانش مرتبط با آموزش را که با کلاس درس در ارتباط است و شاغلان به حرفه معلمی نیز میتوانند در آن سهیم شوند را توسعه میدهد. نه تنها گروه های پژوهش در کلاسهای درس در همه مدارس فعال اند بلکه فرآیند طراحی و نقد درسها در فرآیند پژوهش، بخش جدایی ناپذیر از فعالیت حرفهای معلمان و محققان است.