آشنایی با شهر ابهر و اقتصاد، خدمات، امکانات و جمعیت و ... آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 101 نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود: از بین عوامل متعدد و متنوعی که بر حیات یک شهر تاثیر می گذارد، عامل اقتصادی تاثیر گذار ترین پدیده بر زندگی شهری است، فعالیت های اقتصادی معمولاً به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم مآشنایی با شهر ابهر و اقتصاد، خدمات، امکانات و جمعیت و ... آن|30019553|uvq|آشنایی با شهر ابهر و اقتصاد, خدمات, امکانات و جمعیت و ,,, آن
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آشنایی با شهر ابهر و اقتصاد، خدمات، امکانات و جمعیت و ... آنآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 101

نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود:از بین عوامل متعدد و متنوعی که بر حیات یک شهر تاثیر می گذارد، عامل اقتصادی تاثیر گذار ترین پدیده بر زندگی شهری است، فعالیت های اقتصادی معمولاً به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می شود. بررسی وضع موجود اقتصادی شهر ابهر و شریف آباد نشان می دهد که بخش خدمات اقتصاد مسلط شهر را در بر می گیرد. بخش های صنعت و کشاورزی در اولویتهای بعدی قرار دارند. درصد کمیت بخش های عمده اقتصادی شهر ابهر و شریف آباد در وضع موجود به تفکیک خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب 49، 38، 13 می باشد. نمودار 1، تصویر کمیت بخش های اقتصادی ابهر و شریف آباد را در وضع موجود نشان می دهد.

با توجه به موقعیت استقرار ابهر و قرار گیری آن در مسیر جاده ترانزیت تهران، تبریز به نظر می رسد که در آینده بر میزان اهمیت بخش خدمات افزوده گردد.پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده:پیش بینی تحولات اقتصادی شهر در آینده، بر بستر و زمینه تغییرات گذشته آن در ارتباط با امکانات، قابلیتها و محدودیتهای رشد و توسعه درونی، نق منطقه ای واگذار شده به اقتصاد استان و موقعیت شهر در استان قابل تعیین است.در طول سالهای آینده تحولات زیرین می تواند موجبات افزایش تدریجی و آهسته میزان فعالیت های عمومی جمعیت شهر و بالا رفتن روند توسعه اقتصادی آن باشد.1 ) افزایش سواد و در پی آن ارتقای سطح تمایل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی شهر.2 ) گسترش فرصت های شغلی در مشاغل مورد نظر زنان (به ویژه در مشاغل خدماتی).3 ) ارتقای فرهنگ اشتغال، در جامعه و بهبود کیفی آن در جهت بهتر شدن زمینه اشتغال زنان.4 ) افزایش فرهنگ مشارکت اقتصادی جمعیت،5 ) بیشتر شدن پوشش نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی و خروج بیشتر جمعیت مسن از بازار کار؛6 ) کمتر شدن اهمیت روشهای کسب در آمد بدون کار در الگوی در آمد خانوار ها،به بیان دیگر در صورت ثبات سایر شرایط، با ایجاد یک میزان مشخص از فرصت های شغلی، می توان پاسخگوی تقاضای اشتغال، از سوی جمعیت بیشتری بود. از طرف دیگر، میزان مشارکت کمتر جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت در نظام اقتصادی حکم می کند که برای جلوگیری از تنزل سطح رفاه اقتصادی جامعه باید اندازه جمعیت واقع در سن کار و فعالیت در کل جامعه افزایش یابد و این امر می تواند از طریق ایجاد تناسب بین گروههای مختلف سنی و وارد کردن زنان در فعالیتهای اقتصادی جامعه، انجام پذیرد. هر چه اجرای این سیاست با موفقیت بیشتری همراه باشد، امکان ارتقای سطح زندگی جمعیت شهر بیشتر خواهد بود.هر چند در طول سالهای (75 1365) تا حدود نسبتاً زیادی از درصد بیکاری جمعیت فعال شهر کاسته شده (نسبت جمعیت شاغل به فعال از 87 درصد به 92 درصد افزایش یافته است)، با این حال هنوز هم بیکاری گسترده ای در میان جمعیت فعال شهر، به ویژه در میان زنان، وجود دارد. تداوم این بیکاری، گذشته از مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رکود اقتصادی شهر خواهد گردید.بنابراین باید از میزان بیکاری جمعیت فعال شهر به تدریج کاسته شده و بر میزان اشتغال آنان افزوده شود. تحقق این امر مستلزم ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی در رشته فعالیتهای مختلف اقتصادی است.با توجه به مطالعات انجام گرفته در مورد اوضاع اقتصادی شهر ابهر درز وضع موجود و پتانسیل های بالقوه موجود در آن برنامه های پیشنهادی طرح ناحیه و طرح جامع شهر ابهر، بر آورد مهندسین مشاور آرمان شهر آن است که میزان درصد رشته فعالیتهای گوناگون اقتصادی شهر تا افق طرح جامع به صورت زیر تغییر یابد.1 ) فعالیت های کشاورزی 8 تا 10 درصد؛2 ) فعالیت های معدنی 25/0 تا 5/1 درصد؛3 ) فعالیت های توزیع آب، برق و گاز 5/0 تا 75/0 درصد؛4 ) خدمات مالی، بیمه و ملکی 2 تا 5/2 درصد؛5 ) فعالیت های صنعتی 22 تا 25 درصد؛6 ) فعالیت های ساختمانی 10 تا 12 درصد؛7 ) خدمات عمومی، اجتماعی و تخصصی 36 تا 38 درصد؛8 ) خدمات بازرگانی، رستوران و هتل داری 5 تا 5/7 درصد؛9 ) خدمات حمل و نقل و انبار داری 8 تا 9 درصد؛نکته ای که در پایان چشم انداز فوق باید به آن اشاره شود، آن است که ر طول سالهای آینده، نظام اقتصادی کنونی، شهر ابهر برای ایفای نقش واگذار شده به ان، باید ساماندهی شود. ضمناً در چهار چوب این نقش، تغییرات در وضعیت فعالیتهای ساختمانی، صنعتی، بازرگانی و حمل و نقل به وقوع خواهد پیوست. با این حال، عدم سلطه یک یا چند فعالیت پایه ای خاص در نظام اقتصادی شهر موجب می شود تا شدت این تغییرات چندان زیاد نبوده و تنها در راستای تناسب بیشتر فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد.یکی از اهداف توسعه اقتصادی شهر در آینده، ایجاد فرصت های شغلی جدید متناسب با پتانسیل های موجود، رعایت تناسب ما بین آنها و پراکندگی جمعیت فعال در آنها، با توجه به امکانات، پتانسیل ها و شرایط حاکم بر شهر می باشد. نمودار شماره 2 ، تصویر نسبت رشته فعالیت های اقتصادی شهر ابهر را تا افق طرح جامع نشان می دهد.3 . 2 . 4 ) رشد و تحولات جمعیتی شهر ابهر و شریف آباد در دوره های مختلف:ابهر کنونی شامل سکونت گاههای ابهر، شناط و شریف آباد می باشد که به مرور زمان بر اثر توسعه کالبدی ادغام شده اند. جدول 1، تحولات جمعیت ابهر، شناط و شریف آباد را در سر شماری های مختلف نشان می دهد.جدول 1 : تحولات جمعیت ابهر، شناط و شریف آباد طی سالهای 1335 الی 1385سال جمعیت میزان رشد جمعیتابهر شناط شریف آباد جمع1335 9644 3586 1288 14518 59/11345 10874 4546 1579 16999 62/31355 22184* 2070 24254 66/61365 41628 4601 46229 69/21375 55266 5031 602971385 66345 6281 74426 47/1

* جمعیت شناط در سالهای 1355 تا 1375 در جمعیت ابهر لحاظ شده است.برای محاسبه نرخ رشد از فرمول زیر استفاده شده است که در آن:

: جمعیت در زمان: جمعیت در زمان t؛R: میزان رشد جمعیت؛: تعداد سالهای بین دو سر شماری؛در مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام ز گروههای سنی از جهاتی خاص دارای اهمیت هستند. به عنوان مثال گروه سنی (14 5) ساله برای آموزش، گروه سنی (29 15) ساله برای فعالیت اقتصادی، اشتغال و ازدواج و غیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.جمعیت شهر ابهر طی سالهای 1335 تا 1375 همواره رو به افزایش بوده است، بطور یکه جمعیت آن از 14518 نفر در سال 1335 با رشدی معادل 4/13 درصد به 55266 نفر در سال 1375 افزایش یافته است.رشد جمعیت ابهر در دوره های (45 1335)، (55 1345)، (65 1355) و (75 1365) به ترتیب برابر با 59/1،62/3، و 69/2 درصد می باشد. از مهمترین عوامل افزایش جمعیت در شهر ابهر می توان به کاهش میزان مرگ و میر عمومی در کل کشور، و به تبع ان در شهر ابهر، افزایش میزان با روی خصوصاً در دهه (65 1355) به خاطر سیاستهای دولت در راستای افزایش موالید و عدم توجه به برخی از سیاستهای تنظیم خانواده، مهاجرت رو به رشد روستائیان به شهر ابهر بخاطر جاذبه های شهری و برخی دافعه های روستایی و همچنین الحاق برخی از نقاط روستایی به شهر ابهر اشاره نمود.از کل جمعیت 55266 نفری شهر ابهر در سال 1375 در سال 1375 حدود 9/37 درصد در سنین (14 0) سالگی، 3/57 درصد در گروه سنی (64 15) سالگی در گروه سنی بالای 65 سال قرار داشتند. بنابراین ساختار سنی جمعیت نسبتاً جوان بوده ولی اکثر افراد در سنین بالقوه فعالیت قرار دارند.در دهه (65 1355)، شهر ابهر همانند اکثر نقاط شهری کشور از رشد بسیار بالایی (66/6 درصد) برخوردار بوده است. که مهمترین عامل آن افزایش رشد جمعیت (با روی بالا و مرگ و میر پایین) بوده است.با توجه به روند گذشته میزان باروری و سیاستهای کلی جمعیت در ایران طی برنامه 5 ساله سوم توسعه و بالا رفتن میزان آگاهی زوجین و علی الخصوص افزایش میزان تحصیلات زنان، انتظار می رود که در سالهای اتی از میزان کل کاسته شود. بر این اساس پیش بینی می شود در سل 1400 و سالهای آغازین بعد از آن میزان با روی کل در شهر ابهر به 2 فرزند برای هر زن تنزیل یابد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در کشور زنان بیشتر از الگوی زود فرزند آوری بهره می جویند. بدین معنی که حداکثر تا سنین (34 30) سالگی فرزندان دلخواه خود را به دنیا می آورند و در سنین بالاتر کمتر میل و رغبتی به فرزند آوری دارند. پس در نتیجه در سنین (34 25) سالگی بیشترین میزان ولادت ها صورت می گیرد.از دیگر متغیرهایی که در تغییر و تحول طبیعی جمعیت تاثیر دارد، عامل مرگ و میر است که باعث کاهش جمعیت شده و در سنین مختلف میزانهای متفاوتی را به خود اختصاص می دهد. با توجه به بالا رفتن سطح بهداشت و تغذیه در شهر از میزان مرگ و میر آن کاسته شده و بر عکس بر مقدار امید زندگی مردان و زنان افزوده شده است بطوریکه در سال 1375 امید به زندگی مردان 7/66 سال و امید به زندگی زنان نیز 4/66 سال بر آورد گردیده است. لذا، انتظار بر این است که به مقدار امید به زندگی در سالهای آتی افزوده گردد.