بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 121 اقتصاد دانان به وسیله 3 شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می دهند.این 3 شاخص عبارت اند از : 1 رشد اقتصادی یا رشد درامد و تولید ملی 2 تورم و شطح عمومی قیمت ها 3 نرخ اشتغال و بیکاری در این قسمت به بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان|30015624|uvq|بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی جامع شاخص ها و مولفه های مهم اقتصاد و اقتصاد کلانآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 121اقتصاد دانان به وسیله 3 شاخص مهم و اصلی اقتصاد عملکرد کلی آن را مورد بررسی قرار می دهند.این 3 شاخص عبارت اند از :1 رشد اقتصادی یا رشد درامد و تولید ملی2 تورم و شطح عمومی قیمت ها3 نرخ اشتغال و بیکاریدر این قسمت به بررسی مفهمو رشد اقتصادی می پردازیم .برای اینکه مفهوم رشد اقتصادی را بهتر درک کنید در ابتدا به مرور 2 تعریف می پردازیم:درامد ملی: عبارت است از مجموع تمامی درامدهای به دست آمده به وسیله خانوارها از جمله دستمزدها ,اجاره ها]بهره های دریافتی و سود در طول یکسال.تولید ملی: عبارت است از مجموع ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد در طول یکسال.تعریف رشد اقتصادی: منظور از رشد اقتصادی بالا رفتن میزان درامد یا تولید ملی است.نرخ رشد اقتصادی یک کشور از رابطه درصد تغییر در تولید (درامد)ملی نسبت به سال گذشته به دست می آید.نرخ رشد اقتصاد=تولید ملی سال جاری منهای تولید ملی سال گذشته تقسیم بر تولید ملی سال گذشته *100رشد اقتصادی بالاتر در یک اقتصاد مفاهیم زیادی را می رساند.از جمله افزایش تولید کالاها و خدمات ,افزایش درامدها,افزایش مصرف,کاهش بیکاری و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر نمودار رشد اقتصادی را در کشورهای صنعتی مشاهده کرده باشید متوجه خواهید شد که رشد اقتصادی همواره حول یک محور با شیب مثبت در حرکت است.دلیل این مسئله به افزایش بهره وری عوامل تولید و بهبود فن اوری و رشد کمی و کیفی نهاده های تولید که باعث رشد تولید و درامد ملی میشود بر می گردد.چنانچه رشد اقتصادی یک کشور را حول یک محور با شیب مثبت تصور کنیم ,فراز و نشیب های اقتصاد در بالا و پایین آن رخ میدهد.فراز اقتصاد با دوره اوج رونق اقتصادی و نشیب اقتصاد با دوره اوج رکود اقتصادی همراه است.در واقع دوران بهبود اقتصادی آنقدر ادامه می یابد که به یم اوج می رسد و دوران رکود وکسادی اقتصاد در پایین ترین سطح خود نقطه نشیب را را به و جود می اورد.بدین ترتیب در طی زمان دوران چرخه های اقتصادی پیوسته تکرار میشود به طوریکه در کشور های صنعتی همواره رشد اقتصاد در بلند مدت با رشد همراه می باشد.برای نمونه شما میتوانید رشد اقتصادی ایالات متحده را از سال 1960 تا سال 2006 را در لینک زیر مشاهده کنید.

تولید ناخالص ملیGNP :تولید ناخالص ملی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک روره زمانی مشخص توسط افراد یک کشور می باشد.شاخص تولید ناخالص ملی و میزان رشد آن نشان دهنده وضعیت کلان اقتصاد است.نکته ای که در تعریف باید به آن دقت شود کلمه افراد یک کشور است.در واقع تولید ناخالص ملی عملکرد کلی اقتصاد را اندازه گیری میکند و در آن تولیدات و خدمات ایجاد شده توسط افراد یک کشور در هر کجای دنیا که باشند محاسبه میشود.تولید ناخالص داخلی:GDPتولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده طی یک دوره مشخص در داخل کشور می باشد.فرق GDP با GNP در این است که در GNP ملاک ملیت است اما در GDP ملاک سرزمین است.یعنی ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط ایرانیها در هر کجای دنیا که باشند در GNP ایران محاسبه میشود ولی در GDP ایران ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل ایران صرف نظر از این که تولید کننده آن ایرانی یا غیر ایرانی باشد محاسبه می شود.به عنوان مثال ارزش تولیدات عوامل تولید ایرانی در ژاپن در GDP ژاپن و GNP ایران محاسبه می شود.به طور کلی رابطه این 2 شاخص به صورت زیر میباشد:خالص درامد تولید از خارج+GDP=تولید ناخالص ملیبه طور کلی تولید ناخالص داخلی مهمتر از تولید ناخالص ملی است.اما بانک های مرکزی به هنگام انتشار تولید ناخالص داخلی اقدام به انتشار آمار تولید ناخالص ملی نیز می نمایند.تولید ناخالص داخلی به 3 روش محاسبه میشود که عبارت اند از1 روش ارزش افزوده2 روش مخارج3 روش درآمد.از آنجا که نحوه محاسبه آن در راستای کار ما قرار نمیگیرد از توضیح این روش ها خودداری میکنیم.به تولید ناخالص داخلی بازداده ملی نیز گفته میشود که از 4 بخش اصلی تشکیل میشود:خالص تجاری+مخارج دولتی+مخارج سرمایه گذاری+مخارج مصرفی=GDPدرآمد عوامل تولید خارجی در داخل درآمد عوامل تولید در خارج =درآمد خالص تولید از خارجشاخص تولید ناخالص داخلی ومیزان رشد آن نشان دهنده وضعیت کلان اقتصاد است.از این نظر تولید ناخلص داخلی اهمیت زیادی در ارئه چشم انذاز حال و آینده اقتصاد کشور دارد . رشد تولید ناخالص داخلی بهبود وضعیت خانوارها و بنگاههای اقتصاذی و بخشهای مختلف کشور را نمایان میسازد.به گفته پرفسور پل ساموئل سویی تولید ناخلص داخلی عملکرد کلی اقتصاد را اندازه گیری می کند.سایر شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی:علاوه بر2 شاخص و، شاخص های دیگری نیز در تجزیه و تحلیل ها مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از:استهلاک NNP=GNP تولید خالص ملیاستهلاک NOP=GDP تولید خالص داخلیخالص مالیتهای غیر مستقیم NNP = درآمد ملی = NIیارانه های غیر مستقیم ملیاتهای غیر مستقیم=خالص مالیتهای غیرمستقیمدرآمد ملی درآمدی است که متعلق به عوامل تولید است و ناشی از تولید همان دوره است.در واقع درآمد ملی با تولید ملی برابراست.درآمد شخصی در حقیقت درآمدی است که در طی یک دوره به دست اشخاص یک کشور میرسد. مثلا پولی که باز نشتگان میگیرند درآمدیست که به دست اشخاص جامعه رسیده است ولی نشاندهنده تولید این دوره نمی باشد .سود توزیع نشده وپولیکه بابت باز نشستگی از حقوق افراد کم میکنند، درآمد حاصل از تولید این دوره است.ولی به دست اشخاص در این دوره نمی رسد.پرداختهای انتقالی یا بلا عوض +(..+سود توزیع نشده شرکتها+سهم بیمهاجتماعی NI=PIدرآمد شخصی درآمد قابل تصرف دآمدی است که فرد میتواند در آن تصرف کند و آنرابه مصرف یا پس انداز تخصیص دهد.مالیات های مستقیم DI=PIاگر هر کداماز شاخص های فوق را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم ، شاخص فوق به شکل سرانه به دست می آید.مثلاتولید ناخالص ملی سرانه برابر است با:GNP= تولید ناخالص ملی سرانهجمعیت کشوردرآمد ملی سرانه و سایر شاخص های سرانه را به شکل فوق میتوان محاسبه کرد.

روشهای محاسبه:GDP:برای جلوگیری از محاسبه مضاعف ،شاخص های ملی را به 2 روش محاسبه میکنند:1 روش ارزش افزوده2 روش مخارج(هزینه)3 روش درآمدمحاسبه GDPبر اساس روش مخارج :در این روش ، کل مخارج صرف شده روی کالاها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاهها ،دولت و خریداران خارجی انجام می شود محاسبه میشود.با استفاده از نمودارهای گردش فعالیتهای اقتصادی گفتیم که ارزش تولید کل برابر با مخارج کل است و رابطه ی مخارج کل = تولید کل ، رابطه ایست که همیشه در اقتصاد برقرار میباشد.استدلال این روش این است که هرچه در کشورتولید میشود ،به نحوی خرج میشود. پس باید ارزش مخارج کل(هزینه کل)با ارزش تولیدات کل برابر شود.تولید کل کشور به یکی از صورت های زیر خرج می شود ،یعنی کالا وخدمات نهایی تولید شده در کشور در یکی از مجاری زیر به مصرف میرسد:خانوارها به صورت کالا و خدات مصرفی ،مصرف میکنند. که به مخارج (c)معرف است.بنگاهها ،کالا و خدمات نهایی رابرای سرمایه گذاری به کار میگیرند.که به مخارج سرمایه گذاری (I)معروف است.دولت ها کالا و خدمات نهایی راخریداری مکنند که به مخارج دولتی(G)معروف است.ومقداری از کالاها و خدمات که به شکل خالص صادرات (nx=x n)به مصرف می رسد.اگر کالاها و خدمات تولید شده در هیچ کدام از موارد زیر به مصرف نرسند به موجودی انبار اضافه میشوندکه به سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده نیز معروف است.بنابر این:GDP=I+C+G+(X M)در حقیقت ارزش مخارج کل را محاسبه می کنیم و از این طریق ارزش تولید که همان تولید ناخالص داخلی است رامحاسبه می کنبم.GDPروشهای محاسبهبرای جلوگیری از محاسبه مضاعف ،شاخص های ملی را به 2 روش محاسبه میکنند:1 روش ارزش افزوده2 روش مخارج(هزینه )3 روش درآمد