بررسي پل و تاريخچه و انواع و طراحي آنها و مروري بر پلهاي معروف جهان

ايجاد گذرگاهها و پلها براي عبور از دره ها و رودخانه ها از قديمي ترين فعاليتهاي بشر است. پلهاي قديمي معمولا از مصالح موجود در طبيعت مثل چوب و سنگ والياف گياهي به صورت معلق يا با تيرهاي حمال ساخته شده اند. • تعريف پل پل يک سازه است که براي عبور ازبررسي پل و تاريخچه و انواع و طراحي آنها و مروري بر پلهاي معروف جهان|30012197|uvq|بررسي پل و تاريخچه و انواع و طراحي آنها و مروري بر پلهاي معروف جهان
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسي پل و تاريخچه و انواع و طراحي آنها و مروري بر پلهاي معروف جهانآماده دریافت می باشد .

ايجاد گذرگاهها و پلها براي عبور از دره ها و رودخانه ها از قديمي ترين فعاليتهاي بشر است. پلهاي قديمي معمولا از مصالح موجود در طبيعت مثل چوب و سنگ والياف گياهي به صورت معلق يا با تيرهاي حمال ساخته شده اند.• تعريف پلپل يک سازه است که براي عبور از موانع فيزيکي از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده مي شود.پلهاي متحرک نيز جهت عبور کشتيها و قايقهاي بلند از زير آنها ساخته شده است.• تاريخچه پل

ايجاد گذرگاهها و پلها براي عبور از دره ها و رودخانه ها از قديمي ترين فعاليتهاي بشر است. پلهاي قديمي معمولا از مصالح موجود در طبيعت مثل چوب و سنگ والياف گياهي به صورت معلق يا با تيرهاي حمال ساخته شده اند.پلهاي معلق از کابلهايي از جنس الياف گياهي که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهاي با تير حمال از تيرهاي چوبي که روي آنها با مصالح سنگي پوشيده مي شد، ساخته شده اند. ساخت پلهاي سنگي به دوران قبل از روميها بر مي گردد که در خاور ميانه و چين پلهاي زيادي بدين شکل برپا شده است. در اروپا نيز اولين پلهاي طاقي را ۸۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح، براي عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگي ساخته اند. اغلب پلهاي ساخته شده توسط روميها از طاقهاي سنگي دايره شکل با پايه هاي ضخيم تشکيل يافته است.در ايران نيز ساختن پلهاي کوچک وبزرگ از زمانهاي بسيار قديم رواج داشته و پلهايي نظير سي و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بيش از ۴۰۰ سال عمر دارند. از قرن يازدهم به بعد روشهاي ساختن پلها پيشرفت قابل توجهي نمود و به تدريج استفاده از دستگاههاي فشاري از مصالح سنگي و آجر با ملاتهاي مختلف و دستگاههاي خمشي از چوب متداول گرديده و تا اوايل قرن بيستم ادامه يافت. شروع قرن بيستم همراه با استفاده وسيع از پلهاي فلزي و سپس پلهاي بتن مسلح مي باشد. از اوايل قرن نوزدهم ساخت پلهاي معلق، قوسي يا با تير حمال از آهن آغاز شد. اولين پل معلق از آهن در سال ۱۷۹۶ به دهانه ۲۱ متر در آمريکا ساخته شد، همچنين در سال ۱۸۵۰ يکي از مهمترين پلهاي با تير حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه ۱۴۰ متر و دو دهانه ۷۰ متري در انگلستان ساخته شد.• طويل ترين پل معلق به طولطويل ترين پل معلق به طول تقريبي ۷ کيلومتر در سانفرانسيسکو ساخته و بزرگترين دهانه معلق به طول تقريبي ۱۴۰۰ متر در انگليس (روي رودخانه هامبر) طراحي شده اند. در سالهاي اخير طرح پلهاي ترکه اي فلزي (با کابل مستقيم) نيز براي دهانه هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستين پل که در سال ۱۹۵۵ به دهانه ۱۸۳ متر در سوئد ساخته شده، پلهاي زيادي اجرا شده است.• طبقه بندي پلها از نقطه نظر مصالح تشکيل دهنده:▪ پلهاي چوبي:اين پلها معمولا به شکل قوسي، با تيرهاي مشبک و يا تيرهاي حمال ساخته شده و در حال حاضر استفاده از آنهابه صورت موقتي مي باشد.▪ پلهاي سنگي:با توجه به مقاومت مناسب فشاري مصالح سنگي، بسياري از پلهاي طاقي از اين مصالح ساخته شده اند.نظر به کمبود افراد سنگ کار و زمان نسبتا طولاني لازم براي تهيه مصالح و اجراي سازه، امروزه استفاده از اين پلها محدود مي باشد.▪ پلهاي بتني:در بسياري از پلهاي طاقي شکل، در حال حاضر از بتن، با توجه به مقاومت فشاري مطلوب آن به جاي سنگ استفاده مي شود.پلهاي طاقي:اين پلهاي معمولاً از مصالح سنگي يا از بتن ساخته شده و از طاقهاي متوالي که هر يک قسمتي از يک قوس دايره يا بيضي مي باشد تشکيل شده اند.حدفاصل طاق تا کف پل با مصالح سنگي يا خاکريز پر شده سپس يک لايه ملات ماسه سيمان و يک قشر قيروگوني باضخامت کافي براي جلوگيري از نفوذ آب قرار مي دهند.براي تهيه مصالح سنگي با ابعاد معين که در پلهاي طاقي به کار مي روند و همچنين براي استفاده از اين مصالح در ساختن پل احتياج به افراد متخصص در اين زمينه مي باشد که با توجه به کمبود اين افراد و استفاده وسيع از انواع ديگر پلها، امروزه کمتر از پلهاي طاقي استفاده مي شود البته نظربه کمبود فولادو سيمان در ايران بايد سعي نمود در نقاطي که معادن سنگ مناسب موجود است تا حد امکان از اين نوع پل استفاده شود.در يک طاق دايره اي (قوس نيم دايره اي کامل) انحناي سطح تحتاني طاق به پايه ها ختم و خط مماس در اين نقطه خطي قائم است در حالات ديگر خطوط مماس شيبدار مي باشند.مصالح پرکننده بين سطح جاده و سطح فوقاني طاق رامصالح روبناگويند.