بررسی چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده

فهرست: مقدمه مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت برگ دادخواست به دادگاه عمومی نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت نمونة برگة گواهي انحصار وراثت مقدمه: حقوق انسانها در طول دوران حیات بایکدیگر در حال تعبررسی چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده|30010289|uvq|بررسی چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان سادهآماده دریافت می باشد .فهرست:مقدمهمرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثتمدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثتبرگ دادخواست به دادگاه عمومینکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثتنمونة برگة گواهي انحصار وراثت

مقدمه:حقوق انسانها در طول دوران حیات بایکدیگر در حال تعامل می باشد .این تعاملات و آثار نه تنها در زمان زنده بودن افراد،بلکه بعد از فوت نیز همچنان ادامه دارد. بدین توضیح که هرگاه شخصی از دنبا می رود می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه واحیاناً اجرای وصیت نامه مشخص گردد.در این مجموعه سعی شده تا چگونگی و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثتمرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل اقامتگاه متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت