پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع ماشین الات راهسازی و عمرانی وباغبانی

بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاري ازکارها رانجام دهد .لودرموارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازپاورپوینت آماده بررسی جامع انواع ماشین الات راهسازی و عمرانی وباغبانی|30008964|uvq|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع ماشین الات راهسازی و عمرانی وباغبانی ,پاورپوینت آماده
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع ماشین الات راهسازی و عمرانی وباغبانیآماده دریافت می باشد .

بدون اغراق لودرکاربردی ترین ماشین درانجام کارهای ساختمانی وعمرانی است این ماشین که درانداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد وانعطاف پذیری زیادی که دارد ونیزبا تغییر جام می تواند بسیاري ازکارها رانجام دهد .لودرموارد استفاده بسیاری دارد که برخی ازآنها عبارتند از1 ایجاد خاکریزها 2 حفاری زیرزمین بناها3 پرکردن خندقها وخاکریزی اطراف لوله های کارگذاشته شده درکانالها 4 بارکردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن 5 حمل مصالح ساختمانی .انواع لودرالف – لودرچرخ لاستیکیاین لودرها دراقسام کوچک يا خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی می بخشد. فشار وارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغیيير میزان باد لاستیکها تغییرداد بااين همه درزمينهاي داراي سنگهاي تيزامكانب – لودرهای چرخ زنجیریلودرهای چرخ زنچیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل کی کنند بااین تفاوت که فشارکمی که برزمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند درزمینهایی کارکنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک درنیستند اصطکاک زیاد آنها بازمین باعث میشودکه بتوانند نهایت استفاده راازقدرت موتوردرکندن زمین بنمایند وچون زنجیرداراند هنگام کاردرمناطق دارای سنگهای تیزخطرپاره شدن لاستیک وجود ندارد . لودرهای زنجیردار قادربه حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی35%میباشند درصورتی که این رقم برای لودرچرخ لاستیکی 15% است . همچنین لودرزنجیردار میتواند ازشیب 60% بالابرود درحالیکه این رقم برای لودرلاستیک دار به حدود 30% محدود میشود سرعت لودرزنجیردار خیلی کمترازلودرلاستیک داربوده به همین علت درمواردی که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است.بیشترمواقع، بولدوزرها بزرگ ودارای موتورهای قدرتمند می‌باشند. چرخ زنجیری به آنها قابلیت مانووربسیارعالی درزمین‌های نامسطح وناهموار می‌دهد. زنجیرهای پهن، وزن ماشین را درفضای گسترده‌ای پخش می‌کند و مانع فرورفتن وگیرکردن ماشین درزمین‌های شنی وگِلی می‌شود. زنجیرهای فوق پهن به زنجیرهای باتلاقی شهرت دارند. قدرت ایستایی زیاد بولدوزر به زمین و تقسیم‌کنندهٔ گشتاور این ماشین، سبب تبدیل نیروی موتور به قابلیت کششی می‌شود که اجازه می‌دهد بولدوزرازوزن بالای خود برای جابجایی موانع واجسام سنگین سرراه خوداستفاده قطعات ابتدایی بولدوزر شامل تیغه وریپرمی‌باشد.

انواع اسکریپرها

اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد میگیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری باشند اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراكتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده میشوند به انواع زیرتقسیم بندی میشوند1)تک موتوره دومحوره2)سه محوری3)دودیفرانسیل4)اسکریپرهای دوموتوره5)اسکریپرهای داراي بالابر6)فشاری – کششی7)چندجامي“چندموتوري